Kilka uwag o służebności budynkowej
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak, Kilka uwag o służebności budynkowej

Rocznik Samorządowy 2017, t. 6, ISSN: 2300-2662, s. 218-237.


Some Notes on the Building Servitude
 

Abstrakt
 

Przekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego
urządzenia wywołuje zmiany w sferze praw podmiotowych. Problematyka ta była już
przedmiotem rozważań w nauce prawa, to jednak zmiana stosunków własnościowych
związanych ze zbywaniem nieruchomości komunalnych skłania do podjęcia dalszych
rozważań. Znaczenie tej problematyki wciąż będzie wzrastać także z innych względów.
Na terenach śródmiejskich bardzo często występują podziemne korytarze i piwnice,
pozostałości murów i fortyfikacji obronnych, które są odsłaniane przy pracach ziemnych
inwestycji prowadzonych przez firmy deweloperskie. Stąd inwestorzy powinni bardzo
dokładnie zbadać grunty sąsiednie wokół prowadzonej inwestycji. W przypadku
przekroczenia granicy gruntu sąsiedniego, jeżeli w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji
odkryty zostanie fragment zabytkowej zabudowy, dalsze prowadzenie inwestycji będzie
uzależnione od stanowiska służb konserwatorskich.


Słowa kluczowe: służebność budynkowa

Abstract


Crossing of border of the adjacent land by erection of the building or other device
calls the changes in the sphere of subjective rights. This issue was already discussed
in the science of law, however, the change of ownership relations associated with
disposing of municipal real estate tends to take further discussion. The importance of
this issue still will grow also for other reasons. Inner-city areas very often there are underground
passages and caves, the remains of the walls and fortifications, which are
exposed by excavation work carried out by the developer's investment. Hence, investors
should carefully examine the land surrounding around their investments. In the case of
crossing the border of the adjacent land, if in the vicinity of the investment will be the
historic piece of outdoor, continuation of investments will depend on the position of
restoration services.


Key words: border, investment

artykuł jest dostępny on-line: roczniksamorzadowy.jimdo.com/app/download/11820537399/Wdowiak%2C+Kilka+uwag%2C+2017.pdf

Komentarze (0)
Polityka gospodarowania nieruchomościami
 Oceń wpis
   

POLITYKA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie gospodarowanie nieruchomościami w Polsce
i wybranych państwach europejskich w obszarach: publicznoprawnych ograniczeń
w obrocie nieruchomościami, podatków i publicznego wsparcia mieszkaniowego.
Celem opracowania jest wskazanie polskiemu ustawodawcy kierunku prac
legislacyjnych w zakresie uchwalenia nowych aktów prawnych oraz zmian
w istniejącym ustawodawstwie. Na podstawie przeprowadzonej analizy materiału
prawnoporównawczego należy wyprowadzić poniższe wnioski. W polskim porządku
prawnym można wprowadzić sprzedaż nieruchomości wznoszonych przy pomocy
publicznej, zniesienie podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym oraz
przygotować ustawę antyspekulacyjną w obrocie nieruchomościami.
Słowa klucze: nieruchomość, gospodarowanie, polityka


Summary
The article presents the problem of real estate management in Poland
and selected European countries in the areas of public restrictions on sale of real
estate, taxation and public support of housing. The aim of this paper is to indicate
for the Polish legislator direction of legislative work in scope of new legislation
and changes in existing legislation. Based on the analysis of comparative materiał
it shoul be done some the following conclusions. In Polish legał system can
be introduced sale of real estate constructed with the public support, the abolition
of VAT on housing construction and the antispeculative act on sale of real estate.
Key words: real estate, management, policy

Polityka gospodarowania nieruchomościami w wybranych państwach europejskich
w:
Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego.
tom 3, Poznań 2016, s. 389-403.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ISBN: 978-83-65096-33-3
red. K. Rokiciński, S. Mikołajczak, O. Oszowska

monografia jest dostępna w następujących bibliotekach:

Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Śląska, Książnica w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,  oraz biblioteki uniwersyteckie - UAM, UG, UMK, UWr,

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/inne/plany/wstep_3.pdf

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/inne/plany/spis_tresci_3.pdf

Komentarze (0)
Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej...
 Oceń wpis
   

 

Michał Wdowiak, Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej delikt prawodawczy?

 

Streszczenie[X1] 

Prezes UOKiK skierował do konsultacji projekt założeń zmiany ustawy deweloperskiej. Nie można jednoznacznie opowiedzieć się za lub przeciwko rozszerzeniu zakresu przedmiotowego ustawy zaproponowanego przez projektodawcę. Rzeczy należy mierzyć ich miarą. Ponieważ umowa deweloperska jest złożoną czynnością prawną, to rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy według założeń projektu nie jest możliwe bez uwzględnieniu przepisów całej ustawy. Istotę umowy deweloperskiej należy sprowadzić do umowy ramowej określanej przez strony na podstawie zasady swobody umów. Taka umowa ramowa obejmowała by poszczególne elementy innych umów nazwanych lub nienazwanych. Wprowadzenie zmian do obowiązującej ustawy nie można opierać na metodzie kopiuj-wklej, w sytuacji gdy zawiera w sobie ułomności konstrukcji prawnych określonych w niej instytucji. Trzeba ponownie podjąć głębszą refleksję czego projektodawca nie dokonał - nad brakującymi elementami w konstrukcji prawnej umowy deweloperskiej, także w odniesieniu jej spójności z całą ustawą. Dopiero wówczas można rozszerzać zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej. W przeciwnym razie można postawić pytanie otwarte - czy nie mamy do czynienia z deliktem prawotwórczym?

Słowa kluczowe: przedmiot, zakres, ustawa, deweloper, delikt, prawotwórstwo

 

The subject scope of the Act on development of real estate

a legislative tort?

 

Summary

 

UOKiK turned to the consultation the assumption of draft of the Act on development of real estate. It cannot be opted for or against the extension of the subjected scope of the law proposed by the draftman. Things you should be measured by their measure. Because of that the development agreement is a complex activity, an extension of the material scope of the provisions of the law according to the assumptions of draft of act is not possible without taking into account the provisions of the entire act. The essence of the development agreement must be reduced to the framework agreement referred to by the parties on the basis of the principle of freedom of contracts. Such agreement would be contained the individual elements of the other agreements named or unnamed. The introduction of amendments to the existing law cannot be based on copy-paste method, if it contains the defects of legal construction referred in it institution. We need to take a deeper reflection on the missing elements of legal construction of  development agreement legal, also in terms of its consistency with the entire law. Only then we can expand the scope of the act on real estate development. Otherwise, we may ask an open question   whether we are dealing with a legislative tort?

Key words: subject, scope, act, development, real, estate, legislative, tort

Pozycja: Patologie na rynku nieruchomości : przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie / pod red. nauk. Wiesława Pływaczewskiego, Ryszarda Źróbka, Olsztyn, 2016, s. 150-163

ISBN: 978-83-62383-71-9

Wydawca: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dostęp on-line:

www.uwm.edu.pl/kryminologia/wp-content/uploads/2017/02/Patologie-na-rynku-nieruchomo%C5%9Bci.-Przyczyny-przejawy-przeciwdzia%C5%82anie-tekst.pdf

Komentarze (0)
Ocena dokumentu przez biegłego sądowego...
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak, Ocena dokumentu przez biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym

The assessment of document by the court expert in civil proceedings

Rocznik Samorządowy 2016 tom 5, s. 231-251

ISSN: 2300-2662

Abstrakt
Biegły sądowy powinien być ekspertem. Jeśli nim nie jest, wówczas może przygotować nierzetelną opinię. Ma to miejsce przynajmniej w trzech sytuacjach. Pierwszej biegły sądowy jest ekspertem, posiada wiadomości specjalne, ale nie wykorzystuje właściwych metod badawczych, zgodnie z aktualnym stanem nauki lub sztuki. Drugiej biegły jest ekspertem, uważa że posiada wiadomości specjalne, ale faktycznie nie posiada wiedzy i doświadczenia zawodowego z określonej dziedziny. Trzeciej biegły nie jest ekspertem, nie posiada wiadomości specjalnych, nie wie jakie są właściwe metody badawcze. Biegły ma wolność wyboru metody badawczej wykorzystanej w opinii, a sąd rozważa wszechstronnie materiał dowodowy w oparciu o zasadę swobody oceny dowodów. O ile, ignorancja biegłego nie zostanie ujawniona przez strony lub sąd przed zamknięciem rozprawy, następstwem tego może być wydanie orzeczenia opartego na wadliwej podstawie faktycznej.
Słowa kluczowe: biegły sądowy, ignorancja


Abstract
A court expert shall be the expert. If he is not, then he might prepare an incorrect opinion. It
is at least in three situations. The first a court expert is an expert, he has a special knowledge, buthe does not use appropriate research methods, according to the current state of science or art. The second a court expert is an expert, believes that he possesses a special knowledge, but actually he cannot demonstrate profesional knowledge and experience with the specified field. The third a court expert is not an expert, he does not possess a special knowledge and he does not know appriopriate research methods. The expert has the freedom to choose research methods used in the opinion, and the court is considering comprehensive all evidence material on the basis of the principle of freedom to assess the evidence. So far, the ignorance of an expert shall not be disclosed by the parties or the Court before closing the hearing, the result may be a judgement based on flawed legal basis.
Keywords: court expert, ignorance

artykuł jest dostępny on-line:roczniksamorzadowy.jimdo.com/app/download/11282846799/Wdowiak+M.%2C+Ocena+dokumentu+przez+bieg%C5%82ego+s%C4%85dowego+w+post%C4%99powaniu+cywilnym%2C+Rocznik+Samorz%C4%85dowy+2016%2C+nr+5.pdf

roczniksamorzadowy.jimdo.com/numery-czasopisma/2016-tom-5/

Komentarze (0)
Rola banku w ocenie przedsięwzięcia deweloperskiego
 Oceń wpis
   

 ROLA BANKU W OCENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

 

STRESZCZENIE:

 

Nabywca jest narażony na ryzyko niegospodarności dewelopera, lecz bank w związku z tym nie może pełnić roli publicznoprawnego nadzorcy gospodarczego. Rozwiązania założeń projektu zmiany ustawy "deweloperskiej" jest niewspółmiernym obciążeniem interesu gospodarczego dewelopera w stosunku do uzyskanej ochrony nabywcy. Jest to niewłaściwa praktyka legislacyjna. Ustawodawca proponuje zamienić istniejący zwyczaj gospodarczy w przepis ustawowy. Ustawodawca powinien ograniczać ingerencję prawodawczą w stosunki prywatnoprawne jeżeli nadmiernie ogranicza to swobodę działalności gospodarczej, swobodę umów gospodarczych czy może powodować nadmierne koszty. Zagadnienie to powinno być rozwiązane na płaszczyźnie pozaustawowej w umowach gospodarczych bez ingerencji ustawodawcy. Izby gospodarcze deweloperów oraz środowiska bankowe powinny wypracować standardy wzajemnej współpracy, które pozwolą na równoważenie interesu gospodarczego dewelopera, ochrony praw nabywcy oraz prowadzenia działalności finansowej przez banki z należytą starannością. Następnie projektodawca we współpracy z tymi środowiskami powinien rozpocząć konsultacje w zakresie ustawowego modelu mieszkaniowego rachunku powierniczego, w którym będą uwzględnione standardy wypracowane w powyżej opisany sposób. Należy też podjąć prace nad zmianą pojęć stosowanych w ustawie, np. pojęcie kontroli jako niezręczności legislacyjnej można zastąpić terminem odpowiednim dla stosunku prywatnoprawnego - ocena.

 

Michał Wdowiak

Tytuł: Rola banku w ocenie przedsięwzięcia deweloperskiego

Pozycja: Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym, red. H. Nowicki, P. Nowicki, Toruń 2016, wydawnictwo KNPPG, s. 143-156

ISBN 978-83-935451-5-5

Książka jest dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Narodowej, Bibliotece Śląskiej oraz bibliotekach uniwersyteckich: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

Komentarze (0)
notatki z recenzji monografii habiliatycjnych (2)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę:

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest przejrzysta, rozdziały mają podobną strukturę i podział treści, ustalenia badawcze są wyróżniane

- czy wstęp pracy nie jest zbyt poetycki,

- czy rozdział historyczny, teoretyczny nie jest zbyt obszerny,

[dobór literatury]

- czy w literaturze zagranicznej dominują starsze pozycje, czy też przeważają nowsze; czy są to prace fundamentalne (klasyczne), czy są to prace marginalne,

[metoda badawcza]

- czy wykorzystanie meteody prawnoporównawczej polega na analizie instytucji prawych, czy jest to przedstawienie poglądów doktryny,

[warsztat naukowy]

- czy prowadzony wywód jest przejrzysty, czy jest też zawiły

 [oryginalność pracy]

- czy w monografii, jako jej część umieszczono wcześniej opublikowane artykuły, które przeważają

[podsumowanie albo wnioski]

- czy wnioski końcowe są spójne z treścią pracy,

- czy wnioski powinny być umieszczone na końcu każdego rozdziału, czy też na końcu monografii

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl

 

Komentarze (0)
praca nad monografią
 Oceń wpis
   

Warto stawiać pytanie o model pracy naukowej

[problem badawczy]

- czy problem badawczy został dostrzeżony jako złożone zagadnienie: przedstawiono wszechstronną i wnikliwą analizę różnych aspektów zagadnienia

- czy problem badawczy jest uporządkowany metodologicznie,

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom,

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego,

- czy problem badawczy jest opisany w literaturze przedmiotu: monografiach, artykułach,

- czy problem badawczy jest poddany dyskusji na konferencjach naukowych,

- jakie ośrodki naukowe, którzy pracownicy naukowi zajmują się problemem badawczym,

 

[temat badawczy]

- czy właściwie sformułowano temat badawczy,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy monografia jest całościowym ujęciem tematu badawczego, w której prawidłowo dobrano problemy badawcze, wypełnia lukę w nauce prawa, wystarczająco przeanalizowano problem badawczy,

 

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest oryginalna, czy też oparto ją na układzie lub zapożyczeniach z poprzednich dzieł,

- czy konstrukcja pracy została podporządkowana problemom i celom badawczym,- czy proporcje między rozdziałami zostały zachowane,

- [alternatywnie] czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego,

- (czy jest wewnętrzny ład rozprawy, szczególnie w ilości rozkładu analizowanych materiałów),

- czy nazwy rozdziałów nie są dyskusyjne (eufemistyczne, surrealistyczne),

- czy rozdziały są zakończone wnioskami/podsumowaniem (czy przedstawiono umiejętność syntezy wywodów, zajęto własne stanowisko, czy podano argumenty, które za tym przemawiają); czy wnioski umieszczono w ostatnim rozdziale

- czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego,

- [alternatywnie] czy zachodzi konieczność aby początkowy rozdział przedstawiał: zagadnienia historyczne, dalej zagadnienia teoretyczne tematu (czy poruszono zagadnienia z teorii i  filozofii prawa, w rozprawach doktorskich niezbędna jest podbudowa teoretyczna), kolejne rozdziały są już zasadniczą częścią dysertacji, czy jest na końcu rozdział podsumowujący

- czy postawione tezy nie są błędne lub dyskusyjne,

 

[dobór literatury]

- czy w monografii uwzględniono wartościowe pozycje z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu,  

- jak uporządkowana jest bibliografia: akty prawne krajowe i zagraniczne, literatura polska, literatura zagraniczna, orzecznictwo krajowe, orzecznictwo zagraniczne, pisma interwencyjne, raporty, źródła internetowe,

- czy fragmenty innych dzieł cytowane w monografii mają  merytoryczny związek z przedmiotem rozważań,

- czy w spisie literatury umieszczono pozycje wykorzystane w pracy i przywołano je przypisach,

- czy występuje bibliografia na pokaz,

 

[metoda badawcza]

- czy w monografii prawidłowo zastosowano metody badawcze, (jakie to są metody: dogmatyczno-prawna, prawnoporównawcza, historycznoprawna i inne)

- czy metody badawcze są stosowane faktycznie, czy też prowizorycznie (czy są to generalia),

- czy autor monografii zmierza do określonych celów, czy też tylko analizuje literaturę przedmiotu,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje,

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom,

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego,

- czy dokonano, czy odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne,

- czy metoda prawnoporównawcza została zastosowana do aktów normatywnych jako ich samodzielna analiza, czy jest to tylko analiza literatury przedmiotu,

- jak  ujęto część prawnoporównawczą - czy porządki krajowe są przedstawione osobno czy zbiorczo, na tle porządku polskiego,  czy uwagi są krytyczne,

- czy prowadzono badania empiryczne,

- czy niezbędne są tabele, rysunki, fotografie, wykresy,

- czy niezbędne są badania ankietowe, kwerenda akt sądowych, analiza doniesień prasowych,

- czy zachodzi konieczność analizy kontekstu filozoficznego, socjologicznego, psychologicznego itd. problemu badawczego,

- czy dokonano, czy też odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne,

 - [alternatywnie] - ile jest w pracy: opisu, analizy, syntezy

 

[warsztat naukowy]
- czy autor opanował warsztat naukowy, posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z dziedziny podstawowej

- czy autor monografii prawidłowo dokonuje wykładni przepisów,

- czy literatura przedmiotu traktowana jako repozytorium wiedzy umożliwiające stawianie i dowodzenie własnych hipotez badawczych, czy też jest traktowana w sposób źródłowy wyłącznie w celu bezpośredniego cytowania,

- czy w monografii przytoczono rozważania teoretyczne innych autorów,

- czy monografii autor przedstawił własne rozważania teoretyczne, czy nie są one ograniczone, czy występuje elementy polemiczne w tym aprobujące, krytyczne, uzupełniające oraz rozszerzające,

- czy monografia jest tylko  przykładem: eksploracji, zgromadzenia i zestawienia informacji, które autor porządkuje według przyjętych kryteriów, aby na takiej bazie formułować wnioski odnoszące się do poszczególnych sfer problemu badawczego,

- czy oceniono możliwość zastosowania zasad ogólnych określonych w umowach międzynarodowych w krajowym porządku prawnym

- czy monografia ocenia ułomności krajowego porządku prawnego,

- czy bibliografia zagraniczna jest intensywnie cytowana,

- czy występuje prawidłowe powoływanie się na źródła,

- czy praca jest zwięzła, ale czy wywody są zbyt skrótowe i pomijają wiele zasadniczych kwestii, w warstwie opisowej zbyt skrótowo ujęto zasadnicze zagadnienia,

- czy zagadnienia filozoficzne nie są ujęte zbyt optymistycznie lub idealistycznie,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje,

 

[styl i redakcja pracy]

- czy styl pisarski jest poprawny;

- czy są redakcyjne niekonsekwencje,

- czy występują błędy stylistyczne, interpunkcyjne, maszynowe (literówki)

- czy występuje osobliwa stylistyka (zbyt ekspresyjna, publicystyczna),

- czy monografia nie ma charakteru komentatorskiego poprzez stosowanie stylu sprawozdawczo-opisowego (opierający się na interpretacjach i ocenach innych autorów),

- czy jest staranna korekta przypisów: stosuje się skróty op.cit., kursywę, zwykłą czcionkę,

- czy przy powoływaniu encyklopedii nie wskazuje się redaktorów; nie wskazuje się haseł oraz ich autorów.

 

[oryginalność pracy]

- czy monografia:

* jest efektem samodzielnej pracy naukowej w sposobie ujęcia tematu, jej treść, oceny, wnioski i tezy mają charakter twórczy

* tworzy wartość dodaną w zakresie oryginalnych ustaleń teoretycznych i empirycznych powiększających obszar wiedzy, w efekcie stanowi znaczny wkład w rozwój nauki,

* postawiono ważne i dobrze uzasadnione postulaty de lege ferenda, będące efektem indywidualnego wysiłku intelektualnego autora,

* jest gotowa do publikacji

 

[wnioski]

- czy istniejące regulacje prawne są wystarczające,

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl

 

Komentarze (0)
notatki z recenzji monografii habilitacyjnych (1)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę na:

 

[temat badawczy]

- czy monografia jest całościowym ujęciem tematu badawczego, w której prawidłowo dobrano problemy badawcze, wypełnia lukę w nauce prawa, wystarczająco przeanalizowano problem badawczy

 

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest oryginalna, czy też oparto ją na układzie lub zapożyczeniach z poprzednich dzieł

 

[dobór literatury]

- czy w monografii uwzględniono wartościowe pozycje z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu,  

- czy fragmenty innych dzieł cytowane w monografii mają  merytoryczny związek z przedmiotem rozważań,

- czy w spisie literatury umieszczono pozycje wykorzystane w pracy i przywołano je przypisach,

 

[metoda badawcza]

- czy w monografii prawidłowo zastosowano metody badawcze,

- czy metody badawcze są stosowane faktycznie, czy też prowizorycznie (czy są to generalia),

- czy autor monografii zmierza do określonych celów, czy też tylko analizuje literaturę przedmiotu,

- czy metoda prawnoporównawcza została zastosowana do aktów normatywnych jako ich samodzielna analiza, czy jest to tylko analiza literatury przedmiotu

 

[warsztat naukowy]
- czy autor opanował warsztat naukowy, posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z dziedziny podstawowej

- czy autor monografii prawidłowo dokonuje wykładni przepisów,

- czy literatura przedmiotu traktowana jako repozytorium wiedzy umożliwiające stawianie i dowodzenie własnych hipotez badawczych, czy też jest traktowana w sposób źródłowy wyłącznie w celu bezpośredniego cytowania,

- czy w monografii przytoczono rozważania teoretyczne innych autorów,

- czy monografii autor przedstawił własne rozważania teoretyczne, czy nie są one ograniczone, czy występuje elementy polemiczne w tym aprobujące, krytyczne, uzupełniające oraz rozszerzające,

- czy monografia jest tylko  przykładem: eksploracji, zgromadzenia i zestawienia informacji, które autor porządkuje według przyjętych kryteriów, aby na takiej bazie formułować wnioski odnoszące się do poszczególnych sfer problemu badawczego,

- czy oceniono możliwość zastosowania zasad ogólnych określonych w umowach międzynarodowych w krajowym porządku prawnym

- czy monografia ocenia ułomności krajowego porządku prawnego,

- czy bibliografia zagraniczna jest intensywnie cytowana,

 

[styl]

- czy monografia nie ma charakteru komentatorskiego poprzez stosowanie stylu sprawozdawczo-opisowego (opierający się na interpretacjach i ocenach innych autorów),

- występują błędy maszynowe i stylistyczne,

 

[oryginalność pracy]

- czy monografia:

* jest efektem samodzielnej pracy naukowej w sposobie ujęcia tematu, jej treść, oceny, wnioski i tezy mają charakter twórczy

* tworzy added value w zakresie oryginalnych ustaleń teoretycznych i empirycznych powiększających obszar wiedzy, w efekcie stanowi znaczny wkład w rozwój nauki,

* postawiono ważne i dobrze uzasadnione postulaty de lege ferenda, będące efektem indywidualnego wysiłku intelektualnego autora,

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-prawnych

Komentarze (0)
notatki z recenzji prac doktorskich (3)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę:

- jakie ośrodki naukowe, którzy pracownicy naukowi zajmują się problemem badawczym,

- czy problem badawczy jest poddany dyskusji na konferencjach naukowych,

- czy rozdziały są zakończone wnioskami, czy jest to ostatni rozdział,

- czy niezbędne są tabele, rysunki, fotografie, wykresy,

- jak uporządkowana jest bibliografia (akty prawne krajowe i zagraniczne, pisma interwencyjne, publikacje, netografia), [osobiście nie jestem zwolennikiem netografii; czym innym są recenzowane publikacje elektroniczne - issue.com i inne - z udziałem samodzielnych pracowników nauki MW], postaci

- czy występuje prawidłowe powoływanie się na źródła,

- czy występuje bibliografia na pokaz,

- czy niezbędne są badania ankietowe, kwerenda akt sądowych, analiza doniesień prasowych,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje (a),

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom (b),

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego (c),

- czy dokonano, czy odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne (d),

- czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego (e),

- jak  ujęto część prawnoporównawczą - czy porządki krajowe są przedstawione osobno czy zbiorczo, na tle porządku polskiego,  czy uwagi są krytyczne,

- czy zachodzi konieczność analizy kontekstu filozoficznego, socjologicznego, psychologicznego itd. problemu badawczego,

- czy styl pisarski jest poprawny; czy występują błędy interpunkcyjne; czy występuje osobliwa stylistyka (zbyt ekspresyjna, publicystyczna),

- czy tekst jest gotowy do publikacji,

- czy problem badawczy jest uporządkowany metodologicznie,

- czy prowadzono badania empiryczne,

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło: www.ck.gov.pl/index.php/recenzje-w-przewodzie-doktorskim/nauki-prawne/prawo

Komentarze (0)
Czasopismo Historyczno Prawne - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

 

 

Z arkusza recenzyjnego Czasopismo Historyczno - Prawne

Ocena tematu pracy

Wartość naukowa pracy

Ocena konstrukcji pracy

Ocena językowa

Celowość druku

źródło: cph.amu.edu.pl/index.php

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 |
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php