Elementy stosunku prawnego służebności przesyłu
 Oceń wpis
   

 

 

Michał Wdowiak

Elementy stosunku prawnego służebności przesyłu uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Gospodarka i polityka w badaniach  młodych naukowców, Poznań 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, s. 237-248, ISBN-978-83-61449-72-0

 

Streszczenie

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy służebność przesyłu ma postawać na podstawie czynności konsensualnych, czy też z uwagi na dobro publiczne bezpieczeństwo energetyczne kraju - prawodawca ma nadać jej charakter instrumentu władczego służebności publicznej, a podstawą jej ustanowienia ma być decyzja administracyjna. Rozważania są przeprowadzone od określenia schematu stosunku prawnego służebności przesyłu, stron, ich prawa i obowiązków, wzajemnych relacji prawa cywilnego i administracyjnego, do przedstawienia aktualnych prac legislacyjnych dotyczących służebności przesyłu. Efekty badań wskazują wnioski na temat obowiązujących przepisów prawnych, przedstawiają przepisy wymagające nowelizacji oraz określają kierunek dla prac legislacyjnych.

Artykuł przedstawia także kilka uwag na temat wykorzystania prawa zabudowy (ograniczonego prawa rzeczowego) do budowy urządzeń infrastrukturalnych.

Elements of the legal relationship of a servitude of transmission notes de lege lata and de lege ferenda

Summary

The article is an attempt to answer the question: whether the servitude of transmission should be formed on the basis of agreement made by parties, or due to the "public good"- energy security of the country - the legislator has to give it the character of a powerful instrument - public servitude, and the basis for its establishment is to be the administrative decision. Considerations are conducted from the schema of determining the legal relationship of a servitude of transmission, the parties, their rights and obligations, mutual relationship between civil and administrative law, to the current legislative work on a servitude of transmission. Effects of research indicate applications on existing law, present provisions requiring amendment and determine the direction for legislative work.

Książka jest dostępna w bibliotekach uniwersyteckich oraz publicznych: Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Śląska, Książnica Podlaska w Białymstoku, UAM, UG, UMK, UW, UWr.

 

Artykuł można uzyskać po skontaktowaniu się z Autorem.

Komentarze (0)
Współpraca pomiędzy sądem a biegłym sądowym
 Oceń wpis
   

 

Michał Wdowiak Współpraca pomiędzy sądem a biegłym sądowym-uwagi na tle standardów społeczeństwa obywatelskiego, w: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat. redakcja naukowa Joachim Osiński, Joanna Zuzanna Popławska, Warszawa 2014, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, ISBN 978-83-7378-906-7, rozdział XIX, s. 267-277

 ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Oblicza_spoleczenstwa_obywatelskiego.pdf

Streszczenie

 

Rozwój nauki wprowadza nowe techniki i metody badawcze, które pozostają poza percepcją sądu, dla którego ich wartość dowodowa jest trudna do oceny. Zatem powstają pytania: Czy sąd i biegły są przygotowani do wzajemnej współpracy?, Czy sąd prawidłowo określa zakres pracy biegłego?, Czy biegły potrafi przygotować opinię o odpowiedniej wartości dowodowej? oraz Czy obywatele mają zapewnione wykonywanie prawa do sądu?. Sędzia nie może być biegłym, biegły sędzią, tym bardziej iudex et testis in causa sua. Biegły sądowy, przygotowując opinię, ma obowiązek wykonywać swoją funkcję w realiach standardów społeczeństwa obywatelskiego. Niniejsze opracowanie jest głosem krytycznym w dyskusji na temat założeń projektu ustawy o biegłych sądowych.

 

Słowa kluczowe: biegły, sąd, współpraca, opinia, konstytucja, społeczeństwo, obywatelskie

 

The cooperation between court and legal expert comments on the background of civil society standards

 

Summary

 

Scientific development introduces new techniques and research methods, which remain outside the perception of the court, as to their probative value. Hence the question: does the court and a legal expert are prepared to mutual cooperation? Does the court properly define the scope of the work of an expert? Whether an expert is able to prepare an opinion on the relevant probative value? Are citizens assured to exercise the right to a court? A judge will not be a legal experts, a legal expert will not be a judge, the more iudex et testis in sua causa. If a legal expert is preparing an opinion, he is required to perform its function in the realities of civil society standards. The article is a critical voice in discussion of the principles of the draft law on legal experts.

 

Key words: expert, court, cooperation, opinion, constitution, civil, society

Komentarze (0)
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php