Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych: analiza krytyczna
 Oceń wpis
   

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych jest tematem zamkniętym. Zagadnienia dotyczące służebności przesyłu przeniesiono do projektu kodeksu budowlanego. Jakiś czas temu napisałem artykuł krytyczny dotyczący korytarzy przesyłowych.

Michał Wdowiak

Analiza krytyczna wybranych zagadnień projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, w: Bezpieczeństwo energetyczne - surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, Poznań 2012, s. 263-281, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ISBN 978-83-61-304-57-9

 

 

Summary

The article takes the issue of easements of transmission in respect of other constitutional rights and freedoms, notably the right of ownership. The Ministry of Economy has drawn up a draft law on corridors of transmission. The third version of the draft law on corridors of transmission was the subject of the opinion prepared on behalf of the Legislative Council, in which expressed the number of comments on the proposed regulation of non-compliance with the Constitution of the RP. In the fourth version of the draft law only partially reflects the comments, in its opinion, however, some of them were omitted, especially those that concerned the interactions of easements of transmission - limited property right and ownership of real estate. In the event of a collision in the scope of protection of easements of transmission and the protection of ownership of real estate, it cannot be given absolute priority to any of them, but it should be studied the "necessity" of protection easements of transmission in relation to restrictions on the right of ownership and the scope of the "necessary" restriction of ownership rights based on the principles and rules of constitutional order. In the further course of the work on the draft law it should be taken into account the axiology of principles and rules of constitutional order.

Komentarze (0)
Wartości prawa służebności przesyłu
 Oceń wpis
   

 

 

Michał Wdowiak

O wartości prawa służebności przesyłu uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2012, s. 157-164, ISBN 978-83-63155-08-7

Streszczenie

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być wynagrodzeniem jednorazowym, określanym na podstawie algorytmu, nie mniej wysokość wskaźników parametrycznych należy poprzedzić bardzo gruntownymi badaniami nad czynnikami wpływającymi na wartość nieruchomości, tak aby nie były one arbitralne, lecz umotywowane badaniami empirycznymi. Dla poszczególnych branż przedsiębiorsców należy przewidzieć odrębnie wysokość wskaźników parametrycznych. Przyjęcie jednolitych wartości dla wszystkich branż może spowodować wzrost kosztów przedsiębiorców przesyłowych, następstwem czego będzie wzros cen energii i paliw, a zapłacą za to odbiorcy, co w wymiarze makroekonomicznym może spowodować nieoczekiwaną inflację.

Publikacja jest dostępna on-line:

www.google.pl/url

oraz w następujących bilbiotekach:

 

 

Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Śląska, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Książnica Pomorska w Szczecinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

Komentarze (0)
Datio in solutum a opłaty za lokal
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak

Datio in solutum a stosunek prawny zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, w: Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, redakcja naukowa Aldona Uziębło, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom XXX, Gdańsk 2014, Wyższa Szkoła Bankowa, ISSN 1899-9867, ISBN 978-83-7566-673-4, s. 159-169 (4 pkt)

Komentarze (0)
Cohousing a ustawa deweloperska
 Oceń wpis
   

 

 

Michał Wdowiak

Cohousing a ustawa deweloperska - wybrane zagadnienia, w: Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim, pod redakcją Magdaleny Górskiej i Katarzyny Zapały, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce 2014, s. 105-120, ISBN 978-83-63634-03-2

Streszczenie
Artykuł jest analizą cohousingu, jako formy działalności budowlanej, prowadzonej przez wspólników spółki cywilnej. Na podstawie przeprowadzonych rozważań przedstawiono wniosek, iż do tego stosunku prawnego nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 
Summary
The paper is an analysis of the cohousing, as a building business, led by partners of civil law company. On the basis of the carried out considerations was presented the conclusion, that this legal relationship shall not be applied by the provisions of the Act on protection of rights of a purchaser of a dwelling or a single-family house.
 
Publikacja jest dostępna on-line
 
 
 
oraz w bibliotekach: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Śląska oraz Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
 
Komentarze (0)
Służebność przesyłu - wywłaszczenie nieruchomości de facto?
 Oceń wpis
   

 

Michał Wdowiak

Służebność przesyłu - wywłaszczenie nieruchomości de facto? , w: Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka, Lublin, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-929677-6-7

Summary

This paper deals with the issue ofservitude od transmission fuel and energy as an "expropration de facto" of onwership of immovable property. The article descibes the distribution of fuel and energy using equipment belonging to the operators of transmission by other people`s land as a public task. At the same time the legal entity has a duty to respect the property rights. The property is under protection at the level of national and international law and a restriction may be in the public interest by law. Constructing transmission equipment on other people`s  land is an inferference in the right of ownership of property in a public respect and public authority permits the limitation by the Act or in accordance withe the standards of protection of human rights.

publikacja jest dostępna w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece UMK

artykuł można otrzymać po skontaktowaniu się z Autorem

Komentarze (0)
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php