Bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami
 Oceń wpis
   

 

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA


STRESZCZENIE:

 

Artykuł podejmuje rozważania na temat standardów bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, jakie powinny być zagwarantowane w działalności funkcjonariuszy publicznych i innych profesjonalnych podmiotów obsługujących rynek nieruchomości. Analiza przedstawia zarówno przykłady dobrych praktyk zawodowych, jak i sytuacje kolizyjne, które mogą prowadzić do odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej sprawcy szkody wyrządzonej podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych rozważań, które mogą być inspiracją dla polskiego ustawodawcy.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, obrót, nieruchomość

 

THE SAFETY OF REAL ESTATE TRANSACTIONS IN SELECTED EUROPEAN STATES COMPARATIVE ANALYSIS


SUMMARY:

 

The article is a reflection on the safety standards of real estate transactions that should be ensured in the activities of public officials and other professional entities that support the real estate market. The analysis presents both examples of good practices and conflict situations that may lead to contractual or tort liability of the offender of the injury caused to the entities holding the legal title to the property. In the summary were presented the conclusions of the checks carried out, which can be an inspiration for the Polish legislature.

Key words: safety, transaction, real, estate

Tytuł: Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, t. 1, s. 279-289

Autor: Mirosław BORKOWSKI, Margot STAŃCZYK-MINKIEWICZ, Ilona ZIEMKIEWICZ-GAWLIK (redakcja naukowa)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-61304-90-6

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/uczelnia/wydawnictwo/spis_tresci_49.pdf

Komentarze (0)
Projekt ustawy o korytarzach... Studia Iuridica Toruniensia -...
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php