notatki z recenzji monografii habilitacyjnych (1)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę na:

 

[temat badawczy]

- czy monografia jest całościowym ujęciem tematu badawczego, w której prawidłowo dobrano problemy badawcze, wypełnia lukę w nauce prawa, wystarczająco przeanalizowano problem badawczy

 

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest oryginalna, czy też oparto ją na układzie lub zapożyczeniach z poprzednich dzieł

 

[dobór literatury]

- czy w monografii uwzględniono wartościowe pozycje z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu,  

- czy fragmenty innych dzieł cytowane w monografii mają  merytoryczny związek z przedmiotem rozważań,

- czy w spisie literatury umieszczono pozycje wykorzystane w pracy i przywołano je przypisach,

 

[metoda badawcza]

- czy w monografii prawidłowo zastosowano metody badawcze,

- czy metody badawcze są stosowane faktycznie, czy też prowizorycznie (czy są to generalia),

- czy autor monografii zmierza do określonych celów, czy też tylko analizuje literaturę przedmiotu,

- czy metoda prawnoporównawcza została zastosowana do aktów normatywnych jako ich samodzielna analiza, czy jest to tylko analiza literatury przedmiotu

 

[warsztat naukowy]
- czy autor opanował warsztat naukowy, posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z dziedziny podstawowej

- czy autor monografii prawidłowo dokonuje wykładni przepisów,

- czy literatura przedmiotu traktowana jako repozytorium wiedzy umożliwiające stawianie i dowodzenie własnych hipotez badawczych, czy też jest traktowana w sposób źródłowy wyłącznie w celu bezpośredniego cytowania,

- czy w monografii przytoczono rozważania teoretyczne innych autorów,

- czy monografii autor przedstawił własne rozważania teoretyczne, czy nie są one ograniczone, czy występuje elementy polemiczne w tym aprobujące, krytyczne, uzupełniające oraz rozszerzające,

- czy monografia jest tylko  przykładem: eksploracji, zgromadzenia i zestawienia informacji, które autor porządkuje według przyjętych kryteriów, aby na takiej bazie formułować wnioski odnoszące się do poszczególnych sfer problemu badawczego,

- czy oceniono możliwość zastosowania zasad ogólnych określonych w umowach międzynarodowych w krajowym porządku prawnym

- czy monografia ocenia ułomności krajowego porządku prawnego,

- czy bibliografia zagraniczna jest intensywnie cytowana,

 

[styl]

- czy monografia nie ma charakteru komentatorskiego poprzez stosowanie stylu sprawozdawczo-opisowego (opierający się na interpretacjach i ocenach innych autorów),

- występują błędy maszynowe i stylistyczne,

 

[oryginalność pracy]

- czy monografia:

* jest efektem samodzielnej pracy naukowej w sposobie ujęcia tematu, jej treść, oceny, wnioski i tezy mają charakter twórczy

* tworzy added value w zakresie oryginalnych ustaleń teoretycznych i empirycznych powiększających obszar wiedzy, w efekcie stanowi znaczny wkład w rozwój nauki,

* postawiono ważne i dobrze uzasadnione postulaty de lege ferenda, będące efektem indywidualnego wysiłku intelektualnego autora,

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-prawnych

Komentarze (0)
notatki z recenzji prac doktorskich (3)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę:

- jakie ośrodki naukowe, którzy pracownicy naukowi zajmują się problemem badawczym,

- czy problem badawczy jest poddany dyskusji na konferencjach naukowych,

- czy rozdziały są zakończone wnioskami, czy jest to ostatni rozdział,

- czy niezbędne są tabele, rysunki, fotografie, wykresy,

- jak uporządkowana jest bibliografia (akty prawne krajowe i zagraniczne, pisma interwencyjne, publikacje, netografia), [osobiście nie jestem zwolennikiem netografii; czym innym są recenzowane publikacje elektroniczne - issue.com i inne - z udziałem samodzielnych pracowników nauki MW], postaci

- czy występuje prawidłowe powoływanie się na źródła,

- czy występuje bibliografia na pokaz,

- czy niezbędne są badania ankietowe, kwerenda akt sądowych, analiza doniesień prasowych,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje (a),

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom (b),

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego (c),

- czy dokonano, czy odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne (d),

- czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego (e),

- jak  ujęto część prawnoporównawczą - czy porządki krajowe są przedstawione osobno czy zbiorczo, na tle porządku polskiego,  czy uwagi są krytyczne,

- czy zachodzi konieczność analizy kontekstu filozoficznego, socjologicznego, psychologicznego itd. problemu badawczego,

- czy styl pisarski jest poprawny; czy występują błędy interpunkcyjne; czy występuje osobliwa stylistyka (zbyt ekspresyjna, publicystyczna),

- czy tekst jest gotowy do publikacji,

- czy problem badawczy jest uporządkowany metodologicznie,

- czy prowadzono badania empiryczne,

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło: www.ck.gov.pl/index.php/recenzje-w-przewodzie-doktorskim/nauki-prawne/prawo

Komentarze (0)
Czasopismo Historyczno Prawne - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

 

 

Z arkusza recenzyjnego Czasopismo Historyczno - Prawne

Ocena tematu pracy

Wartość naukowa pracy

Ocena konstrukcji pracy

Ocena językowa

Celowość druku

źródło: cph.amu.edu.pl/index.php

Komentarze (0)
Dobre praktyki ...
 Oceń wpis
   

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczono broszurę "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce"

Źródło: www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/4c384c6c6cb90b8ccd6303d2b27185d2.pdf

Komentarze (0)
Roczniki nauk prawnych (KUL) - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

Z arkusza recenzyjnego Roczników Nauk Prawnych (KUL)

 

 

Zgodność tytułu z treścią

Oryginalność / nowość pracy

Strona merytoryczna pracy

Warsztat naukowy

Źródła/piśmiennictwo

Poprawność językowa

Źródło: www.kul.pl/art_34550.html

Komentarze (0)
notatki z recenzji prac doktorskich (2)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę na:

- czy praca doktorska przedstawia egzegezę instrumentów prawnych (o charakterze powszechnym lub regionalnym),

- czy nazwy rozdziałów nie są dyskusyjne (eufemistyczne, surrealistyczne),

-  czy praca jest zwięzła, ale czy wywody są zbyt skrótowe i pomijają wiele zasadniczych kwestii, w warstwie opisowej zbyt skrótowo ujęto zasadnicze zagadnienia,

- czy postawione tezy nie są błędne lub dyskusyjne,

- czy zagadnienia filozoficzne nie są ujęte zbyt optymistycznie lub idealistycznie,

- przy powoływaniu encyklopedii nie wskazuje się redaktorów; nie wskazuje się haseł oraz ich autorów.

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Komentarze (0)
notatki z recenzji prac doktorskich (1)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę na:

- wybór problemu badawczego i właściwe sformułowanie tematu

- czy problem badawczy jest opisany z artykułach, czy w monografiach (recenzowanych)

- czy istniejące regulacje prawne są wystarczające

- czy proporcje między rozdziałami zostały zachowane

- czy struktura dysertacji została podporządkowana problemom i celom badawczym

- [dodatkowo] czy rozdział otwierający ma charakter historyczny, przedstawia teorię omawianego problemu, kolejne rozdziały są już zasadniczą częścią dysertacji, czy jest na końcu rozdział podsumowujący

- czy jest wewnętrzny ład rozprawy, szczególnie w ilości rozkładu analizowanych materiałów

- jakie są metody (dogmatyczno-prawna, prawnoporównawcza, historycznoprawna)

- czy poruszono zagadnienia z teorii i  filozofii prawa (w rozprawach doktorskich niezbędna jest podbudowa teoretyczna)

- czy rozdziały są zakończone podsumowaniem (czy przedstawiono umiejętność syntezy wywodów, zajęto własne stanowisko, czy podano argumenty, które za tym przemawiają)

- ile jest w pracy: opisu, analizy, syntezy

- czy problem badawczy został dostrzeżony jako złożone zagadnienie: przedstawiono wszechstronną i wnikliwą analizę różnych aspektów zagadnienia

- jaka jest praca pod względem formalnym i językowym,

- czy zdarzają się literówki,

- czy jest staranna korekta przypisów: stosuje się skróty op.cit., kursywę, zwykłą czcionkę

- czy są redakcyjne niekonsekwencje,

- jak ułożona jest bibliografia: literatura polska, literatura zagraniczna, akty prawne, orzecznictwo krajowe, zagraniczne, dokumenty, raporty, (źródła internetowe).

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło: http://www.ck.gov.pl/index.php/recenzje-w-przewodzie-doktorskim/nauki-prawne/prawo

Komentarze (0)
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php