notatki z recenzji monografii habiliatycjnych (2)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę:

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest przejrzysta, rozdziały mają podobną strukturę i podział treści, ustalenia badawcze są wyróżniane

- czy wstęp pracy nie jest zbyt poetycki,

- czy rozdział historyczny, teoretyczny nie jest zbyt obszerny,

[dobór literatury]

- czy w literaturze zagranicznej dominują starsze pozycje, czy też przeważają nowsze; czy są to prace fundamentalne (klasyczne), czy są to prace marginalne,

[metoda badawcza]

- czy wykorzystanie meteody prawnoporównawczej polega na analizie instytucji prawych, czy jest to przedstawienie poglądów doktryny,

[warsztat naukowy]

- czy prowadzony wywód jest przejrzysty, czy jest też zawiły

 [oryginalność pracy]

- czy w monografii, jako jej część umieszczono wcześniej opublikowane artykuły, które przeważają

[podsumowanie albo wnioski]

- czy wnioski końcowe są spójne z treścią pracy,

- czy wnioski powinny być umieszczone na końcu każdego rozdziału, czy też na końcu monografii

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl

 

Komentarze (0)
praca nad monografią
 Oceń wpis
   

Warto stawiać pytanie o model pracy naukowej

[problem badawczy]

- czy problem badawczy został dostrzeżony jako złożone zagadnienie: przedstawiono wszechstronną i wnikliwą analizę różnych aspektów zagadnienia

- czy problem badawczy jest uporządkowany metodologicznie,

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom,

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego,

- czy problem badawczy jest opisany w literaturze przedmiotu: monografiach, artykułach,

- czy problem badawczy jest poddany dyskusji na konferencjach naukowych,

- jakie ośrodki naukowe, którzy pracownicy naukowi zajmują się problemem badawczym,

 

[temat badawczy]

- czy właściwie sformułowano temat badawczy,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy monografia jest całościowym ujęciem tematu badawczego, w której prawidłowo dobrano problemy badawcze, wypełnia lukę w nauce prawa, wystarczająco przeanalizowano problem badawczy,

 

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest oryginalna, czy też oparto ją na układzie lub zapożyczeniach z poprzednich dzieł,

- czy konstrukcja pracy została podporządkowana problemom i celom badawczym,- czy proporcje między rozdziałami zostały zachowane,

- [alternatywnie] czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego,

- (czy jest wewnętrzny ład rozprawy, szczególnie w ilości rozkładu analizowanych materiałów),

- czy nazwy rozdziałów nie są dyskusyjne (eufemistyczne, surrealistyczne),

- czy rozdziały są zakończone wnioskami/podsumowaniem (czy przedstawiono umiejętność syntezy wywodów, zajęto własne stanowisko, czy podano argumenty, które za tym przemawiają); czy wnioski umieszczono w ostatnim rozdziale

- czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego,

- [alternatywnie] czy zachodzi konieczność aby początkowy rozdział przedstawiał: zagadnienia historyczne, dalej zagadnienia teoretyczne tematu (czy poruszono zagadnienia z teorii i  filozofii prawa, w rozprawach doktorskich niezbędna jest podbudowa teoretyczna), kolejne rozdziały są już zasadniczą częścią dysertacji, czy jest na końcu rozdział podsumowujący

- czy postawione tezy nie są błędne lub dyskusyjne,

 

[dobór literatury]

- czy w monografii uwzględniono wartościowe pozycje z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu,  

- jak uporządkowana jest bibliografia: akty prawne krajowe i zagraniczne, literatura polska, literatura zagraniczna, orzecznictwo krajowe, orzecznictwo zagraniczne, pisma interwencyjne, raporty, źródła internetowe,

- czy fragmenty innych dzieł cytowane w monografii mają  merytoryczny związek z przedmiotem rozważań,

- czy w spisie literatury umieszczono pozycje wykorzystane w pracy i przywołano je przypisach,

- czy występuje bibliografia na pokaz,

 

[metoda badawcza]

- czy w monografii prawidłowo zastosowano metody badawcze, (jakie to są metody: dogmatyczno-prawna, prawnoporównawcza, historycznoprawna i inne)

- czy metody badawcze są stosowane faktycznie, czy też prowizorycznie (czy są to generalia),

- czy autor monografii zmierza do określonych celów, czy też tylko analizuje literaturę przedmiotu,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje,

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom,

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego,

- czy dokonano, czy odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne,

- czy metoda prawnoporównawcza została zastosowana do aktów normatywnych jako ich samodzielna analiza, czy jest to tylko analiza literatury przedmiotu,

- jak  ujęto część prawnoporównawczą - czy porządki krajowe są przedstawione osobno czy zbiorczo, na tle porządku polskiego,  czy uwagi są krytyczne,

- czy prowadzono badania empiryczne,

- czy niezbędne są tabele, rysunki, fotografie, wykresy,

- czy niezbędne są badania ankietowe, kwerenda akt sądowych, analiza doniesień prasowych,

- czy zachodzi konieczność analizy kontekstu filozoficznego, socjologicznego, psychologicznego itd. problemu badawczego,

- czy dokonano, czy też odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne,

 - [alternatywnie] - ile jest w pracy: opisu, analizy, syntezy

 

[warsztat naukowy]
- czy autor opanował warsztat naukowy, posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z dziedziny podstawowej

- czy autor monografii prawidłowo dokonuje wykładni przepisów,

- czy literatura przedmiotu traktowana jako repozytorium wiedzy umożliwiające stawianie i dowodzenie własnych hipotez badawczych, czy też jest traktowana w sposób źródłowy wyłącznie w celu bezpośredniego cytowania,

- czy w monografii przytoczono rozważania teoretyczne innych autorów,

- czy monografii autor przedstawił własne rozważania teoretyczne, czy nie są one ograniczone, czy występuje elementy polemiczne w tym aprobujące, krytyczne, uzupełniające oraz rozszerzające,

- czy monografia jest tylko  przykładem: eksploracji, zgromadzenia i zestawienia informacji, które autor porządkuje według przyjętych kryteriów, aby na takiej bazie formułować wnioski odnoszące się do poszczególnych sfer problemu badawczego,

- czy oceniono możliwość zastosowania zasad ogólnych określonych w umowach międzynarodowych w krajowym porządku prawnym

- czy monografia ocenia ułomności krajowego porządku prawnego,

- czy bibliografia zagraniczna jest intensywnie cytowana,

- czy występuje prawidłowe powoływanie się na źródła,

- czy praca jest zwięzła, ale czy wywody są zbyt skrótowe i pomijają wiele zasadniczych kwestii, w warstwie opisowej zbyt skrótowo ujęto zasadnicze zagadnienia,

- czy zagadnienia filozoficzne nie są ujęte zbyt optymistycznie lub idealistycznie,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje,

 

[styl i redakcja pracy]

- czy styl pisarski jest poprawny;

- czy są redakcyjne niekonsekwencje,

- czy występują błędy stylistyczne, interpunkcyjne, maszynowe (literówki)

- czy występuje osobliwa stylistyka (zbyt ekspresyjna, publicystyczna),

- czy monografia nie ma charakteru komentatorskiego poprzez stosowanie stylu sprawozdawczo-opisowego (opierający się na interpretacjach i ocenach innych autorów),

- czy jest staranna korekta przypisów: stosuje się skróty op.cit., kursywę, zwykłą czcionkę,

- czy przy powoływaniu encyklopedii nie wskazuje się redaktorów; nie wskazuje się haseł oraz ich autorów.

 

[oryginalność pracy]

- czy monografia:

* jest efektem samodzielnej pracy naukowej w sposobie ujęcia tematu, jej treść, oceny, wnioski i tezy mają charakter twórczy

* tworzy wartość dodaną w zakresie oryginalnych ustaleń teoretycznych i empirycznych powiększających obszar wiedzy, w efekcie stanowi znaczny wkład w rozwój nauki,

* postawiono ważne i dobrze uzasadnione postulaty de lege ferenda, będące efektem indywidualnego wysiłku intelektualnego autora,

* jest gotowa do publikacji

 

[wnioski]

- czy istniejące regulacje prawne są wystarczające,

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl

 

Komentarze (0)
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php