Ocena dokumentu przez biegłego sądowego...
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak, Ocena dokumentu przez biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym

The assessment of document by the court expert in civil proceedings

Rocznik Samorządowy 2016 tom 5, s. 231-251

ISSN: 2300-2662

Abstrakt
Biegły sądowy powinien być ekspertem. Jeśli nim nie jest, wówczas może przygotować nierzetelną opinię. Ma to miejsce przynajmniej w trzech sytuacjach. Pierwszej biegły sądowy jest ekspertem, posiada wiadomości specjalne, ale nie wykorzystuje właściwych metod badawczych, zgodnie z aktualnym stanem nauki lub sztuki. Drugiej biegły jest ekspertem, uważa że posiada wiadomości specjalne, ale faktycznie nie posiada wiedzy i doświadczenia zawodowego z określonej dziedziny. Trzeciej biegły nie jest ekspertem, nie posiada wiadomości specjalnych, nie wie jakie są właściwe metody badawcze. Biegły ma wolność wyboru metody badawczej wykorzystanej w opinii, a sąd rozważa wszechstronnie materiał dowodowy w oparciu o zasadę swobody oceny dowodów. O ile, ignorancja biegłego nie zostanie ujawniona przez strony lub sąd przed zamknięciem rozprawy, następstwem tego może być wydanie orzeczenia opartego na wadliwej podstawie faktycznej.
Słowa kluczowe: biegły sądowy, ignorancja


Abstract
A court expert shall be the expert. If he is not, then he might prepare an incorrect opinion. It
is at least in three situations. The first a court expert is an expert, he has a special knowledge, buthe does not use appropriate research methods, according to the current state of science or art. The second a court expert is an expert, believes that he possesses a special knowledge, but actually he cannot demonstrate profesional knowledge and experience with the specified field. The third a court expert is not an expert, he does not possess a special knowledge and he does not know appriopriate research methods. The expert has the freedom to choose research methods used in the opinion, and the court is considering comprehensive all evidence material on the basis of the principle of freedom to assess the evidence. So far, the ignorance of an expert shall not be disclosed by the parties or the Court before closing the hearing, the result may be a judgement based on flawed legal basis.
Keywords: court expert, ignorance

artykuł jest dostępny on-line:roczniksamorzadowy.jimdo.com/app/download/11282846799/Wdowiak+M.%2C+Ocena+dokumentu+przez+bieg%C5%82ego+s%C4%85dowego+w+post%C4%99powaniu+cywilnym%2C+Rocznik+Samorz%C4%85dowy+2016%2C+nr+5.pdf

roczniksamorzadowy.jimdo.com/numery-czasopisma/2016-tom-5/

Komentarze (0)
Rola banku w ocenie... Zakres przedmiotowy ustawy...
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php