Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej...
 Oceń wpis
   

 

Michał Wdowiak, Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej delikt prawodawczy?

 

Streszczenie[X1] 

Prezes UOKiK skierował do konsultacji projekt założeń zmiany ustawy deweloperskiej. Nie można jednoznacznie opowiedzieć się za lub przeciwko rozszerzeniu zakresu przedmiotowego ustawy zaproponowanego przez projektodawcę. Rzeczy należy mierzyć ich miarą. Ponieważ umowa deweloperska jest złożoną czynnością prawną, to rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy według założeń projektu nie jest możliwe bez uwzględnieniu przepisów całej ustawy. Istotę umowy deweloperskiej należy sprowadzić do umowy ramowej określanej przez strony na podstawie zasady swobody umów. Taka umowa ramowa obejmowała by poszczególne elementy innych umów nazwanych lub nienazwanych. Wprowadzenie zmian do obowiązującej ustawy nie można opierać na metodzie kopiuj-wklej, w sytuacji gdy zawiera w sobie ułomności konstrukcji prawnych określonych w niej instytucji. Trzeba ponownie podjąć głębszą refleksję czego projektodawca nie dokonał - nad brakującymi elementami w konstrukcji prawnej umowy deweloperskiej, także w odniesieniu jej spójności z całą ustawą. Dopiero wówczas można rozszerzać zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej. W przeciwnym razie można postawić pytanie otwarte - czy nie mamy do czynienia z deliktem prawotwórczym?

Słowa kluczowe: przedmiot, zakres, ustawa, deweloper, delikt, prawotwórstwo

 

The subject scope of the Act on development of real estate

a legislative tort?

 

Summary

 

UOKiK turned to the consultation the assumption of draft of the Act on development of real estate. It cannot be opted for or against the extension of the subjected scope of the law proposed by the draftman. Things you should be measured by their measure. Because of that the development agreement is a complex activity, an extension of the material scope of the provisions of the law according to the assumptions of draft of act is not possible without taking into account the provisions of the entire act. The essence of the development agreement must be reduced to the framework agreement referred to by the parties on the basis of the principle of freedom of contracts. Such agreement would be contained the individual elements of the other agreements named or unnamed. The introduction of amendments to the existing law cannot be based on copy-paste method, if it contains the defects of legal construction referred in it institution. We need to take a deeper reflection on the missing elements of legal construction of  development agreement legal, also in terms of its consistency with the entire law. Only then we can expand the scope of the act on real estate development. Otherwise, we may ask an open question   whether we are dealing with a legislative tort?

Key words: subject, scope, act, development, real, estate, legislative, tort

Pozycja: Patologie na rynku nieruchomości : przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie / pod red. nauk. Wiesława Pływaczewskiego, Ryszarda Źróbka, Olsztyn, 2016, s. 150-163

ISBN: 978-83-62383-71-9

Wydawca: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dostęp on-line:

www.uwm.edu.pl/kryminologia/wp-content/uploads/2017/02/Patologie-na-rynku-nieruchomo%C5%9Bci.-Przyczyny-przejawy-przeciwdzia%C5%82anie-tekst.pdf

Komentarze (0)
Ocena dokumentu przez biegłego... Polityka gospodarowania...
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php