Kilka uwag o służebności budynkowej
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak, Kilka uwag o służebności budynkowej

Rocznik Samorządowy 2017, t. 6, ISSN: 2300-2662, s. 218-237.


Some Notes on the Building Servitude
 

Abstrakt
 

Przekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego
urządzenia wywołuje zmiany w sferze praw podmiotowych. Problematyka ta była już
przedmiotem rozważań w nauce prawa, to jednak zmiana stosunków własnościowych
związanych ze zbywaniem nieruchomości komunalnych skłania do podjęcia dalszych
rozważań. Znaczenie tej problematyki wciąż będzie wzrastać także z innych względów.
Na terenach śródmiejskich bardzo często występują podziemne korytarze i piwnice,
pozostałości murów i fortyfikacji obronnych, które są odsłaniane przy pracach ziemnych
inwestycji prowadzonych przez firmy deweloperskie. Stąd inwestorzy powinni bardzo
dokładnie zbadać grunty sąsiednie wokół prowadzonej inwestycji. W przypadku
przekroczenia granicy gruntu sąsiedniego, jeżeli w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji
odkryty zostanie fragment zabytkowej zabudowy, dalsze prowadzenie inwestycji będzie
uzależnione od stanowiska służb konserwatorskich.


Słowa kluczowe: służebność budynkowa

Abstract


Crossing of border of the adjacent land by erection of the building or other device
calls the changes in the sphere of subjective rights. This issue was already discussed
in the science of law, however, the change of ownership relations associated with
disposing of municipal real estate tends to take further discussion. The importance of
this issue still will grow also for other reasons. Inner-city areas very often there are underground
passages and caves, the remains of the walls and fortifications, which are
exposed by excavation work carried out by the developer's investment. Hence, investors
should carefully examine the land surrounding around their investments. In the case of
crossing the border of the adjacent land, if in the vicinity of the investment will be the
historic piece of outdoor, continuation of investments will depend on the position of
restoration services.


Key words: border, investment

artykuł jest dostępny on-line: roczniksamorzadowy.jimdo.com/app/download/11820537399/Wdowiak%2C+Kilka+uwag%2C+2017.pdf

Komentarze (0)
notatki z recenzji monografii habiliatycjnych (2)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę:

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest przejrzysta, rozdziały mają podobną strukturę i podział treści, ustalenia badawcze są wyróżniane

- czy wstęp pracy nie jest zbyt poetycki,

- czy rozdział historyczny, teoretyczny nie jest zbyt obszerny,

[dobór literatury]

- czy w literaturze zagranicznej dominują starsze pozycje, czy też przeważają nowsze; czy są to prace fundamentalne (klasyczne), czy są to prace marginalne,

[metoda badawcza]

- czy wykorzystanie meteody prawnoporównawczej polega na analizie instytucji prawych, czy jest to przedstawienie poglądów doktryny,

[warsztat naukowy]

- czy prowadzony wywód jest przejrzysty, czy jest też zawiły

 [oryginalność pracy]

- czy w monografii, jako jej część umieszczono wcześniej opublikowane artykuły, które przeważają

[podsumowanie albo wnioski]

- czy wnioski końcowe są spójne z treścią pracy,

- czy wnioski powinny być umieszczone na końcu każdego rozdziału, czy też na końcu monografii

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl

 

Komentarze (0)
Czasopismo Historyczno Prawne - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

 

 

Z arkusza recenzyjnego Czasopismo Historyczno - Prawne

Ocena tematu pracy

Wartość naukowa pracy

Ocena konstrukcji pracy

Ocena językowa

Celowość druku

źródło: cph.amu.edu.pl/index.php

Komentarze (0)
Dobre praktyki ...
 Oceń wpis
   

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczono broszurę "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce"

Źródło: www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/4c384c6c6cb90b8ccd6303d2b27185d2.pdf

Komentarze (0)
Roczniki nauk prawnych (KUL) - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

Z arkusza recenzyjnego Roczników Nauk Prawnych (KUL)

 

 

Zgodność tytułu z treścią

Oryginalność / nowość pracy

Strona merytoryczna pracy

Warsztat naukowy

Źródła/piśmiennictwo

Poprawność językowa

Źródło: www.kul.pl/art_34550.html

Komentarze (0)
Prawo kanoniczne - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

Kryteria oceny z arkusza recenzyjnego "Prawa Kanonicznego"

1. Czy opracowanie na charakter naukowy?
2. Czy opracowanie pod względem merytorycznym stanowi nowe ujęcie i przyczynia się do rozwoju kanonistyki?
3. Czy artykuł jest opracowaniem
oryginalnym (nie stanowi kompilacji wcześniejszych, znanych opracowań)?
4. Czy cel artykułu jest wyraźnie określony i zrealizowany?
5. Czy układ opracowania i jego struktura wewnętrzna jest właściwa?
6. Czy treść opracowania jest prezentowana w sposób jasny?
7. Czy dobór źródeł i literatury jest kompletny?
8. Czy podana literatura jest właściwie dobrana i wystarczająca?
9. Czy strona formalna opracowania (poprawność języka, technika pisania, odsyłacze ) jest właściwa?
10. Czy wnioski są oryginalne?

Źródło: www.prawokanoniczne.uksw.edu.pl/formularz_recenzji

Studia Iuridica Toruniensia - kryteria recenzji
 Oceń wpis
   

 

 

Z arkusza recenzyjnego Studia Iuridica Toruniensia

I. Oryginalność opracowania

(w tym oryginalność wyboru lub ujęcia tematu, potrzeba (waga) teoretyczna lub praktyczna podjęcia tematu, czy treść artykułu spełnia standardy oryginalności oraz niezależności intelektualnej autora?)

II. Wartość naukowa

(czy dzieło wnosi nowe treści do nauki, czy prezentuje odmienne podejście do koncepcji teoretycznych lub uzasadnia nową ideę lub koncepcję? czy wypełnia lukę w obecnym stanie wiedzy? czy obecne są uwagi prawno-porównawcze? czy analiza orzecznictwa lub doktryny wnosi coś nowego do sposobu wykładni prawa pozytywnego bądź wspiera argumentacyjnie dotychczasowe kierunki interpretacyjne?

Czy zawarte są wnioski de lege lata lub/i wnioski de lege ferenda?)

 

III. Rzetelność naukowa

(czy tezy i cele artykułu są jasno sformułowane? czy wszystkie były przedmiotem dyskusji i prób odpowiedzi? czy obecne jest krytyczne uwzględnienie odmiennych poglądów lub krytyczna  analiza najnowszego orzecznictwa? czy obecne jest krytyczne podejście do własnych (autora) koncepcji teoretycznej?

 

IV. Warsztat naukowy oraz język

Czy artykuł pokazuje odpowiednią znajomość piśmiennictwa, poglądów doktryny i dorobku orzecznictwa? czy opiera się zarówno na polskiej, jak i na obcej literaturze? Czy Autor odwołuje się do rezultatów wcześniejszych badań naukowych bądź nieopisanych źródeł, a nie tylko do podręczników i pozycji literatury przeznaczonych dla praktyków? Czy konkluzje są jasne i logiczne i wypływają z treści artykułu?  Czy język jest precyzyjny, nie ma błędów stylistycznych, powtórzeń?

Żródło: apcz.pl/czasopisma/index.php/SIT/about/editorialPolicies#peerReviewProcess

Komentarze (0)
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php