praca nad monografią
 Oceń wpis
   

Warto stawiać pytanie o model pracy naukowej

[problem badawczy]

- czy problem badawczy został dostrzeżony jako złożone zagadnienie: przedstawiono wszechstronną i wnikliwą analizę różnych aspektów zagadnienia

- czy problem badawczy jest uporządkowany metodologicznie,

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom,

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego,

- czy problem badawczy jest opisany w literaturze przedmiotu: monografiach, artykułach,

- czy problem badawczy jest poddany dyskusji na konferencjach naukowych,

- jakie ośrodki naukowe, którzy pracownicy naukowi zajmują się problemem badawczym,

 

[temat badawczy]

- czy właściwie sformułowano temat badawczy,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy monografia jest całościowym ujęciem tematu badawczego, w której prawidłowo dobrano problemy badawcze, wypełnia lukę w nauce prawa, wystarczająco przeanalizowano problem badawczy,

 

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest oryginalna, czy też oparto ją na układzie lub zapożyczeniach z poprzednich dzieł,

- czy konstrukcja pracy została podporządkowana problemom i celom badawczym,- czy proporcje między rozdziałami zostały zachowane,

- [alternatywnie] czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego,

- (czy jest wewnętrzny ład rozprawy, szczególnie w ilości rozkładu analizowanych materiałów),

- czy nazwy rozdziałów nie są dyskusyjne (eufemistyczne, surrealistyczne),

- czy rozdziały są zakończone wnioskami/podsumowaniem (czy przedstawiono umiejętność syntezy wywodów, zajęto własne stanowisko, czy podano argumenty, które za tym przemawiają); czy wnioski umieszczono w ostatnim rozdziale

- czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego,

- [alternatywnie] czy zachodzi konieczność aby początkowy rozdział przedstawiał: zagadnienia historyczne, dalej zagadnienia teoretyczne tematu (czy poruszono zagadnienia z teorii i  filozofii prawa, w rozprawach doktorskich niezbędna jest podbudowa teoretyczna), kolejne rozdziały są już zasadniczą częścią dysertacji, czy jest na końcu rozdział podsumowujący

- czy postawione tezy nie są błędne lub dyskusyjne,

 

[dobór literatury]

- czy w monografii uwzględniono wartościowe pozycje z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu,  

- jak uporządkowana jest bibliografia: akty prawne krajowe i zagraniczne, literatura polska, literatura zagraniczna, orzecznictwo krajowe, orzecznictwo zagraniczne, pisma interwencyjne, raporty, źródła internetowe,

- czy fragmenty innych dzieł cytowane w monografii mają  merytoryczny związek z przedmiotem rozważań,

- czy w spisie literatury umieszczono pozycje wykorzystane w pracy i przywołano je przypisach,

- czy występuje bibliografia na pokaz,

 

[metoda badawcza]

- czy w monografii prawidłowo zastosowano metody badawcze, (jakie to są metody: dogmatyczno-prawna, prawnoporównawcza, historycznoprawna i inne)

- czy metody badawcze są stosowane faktycznie, czy też prowizorycznie (czy są to generalia),

- czy autor monografii zmierza do określonych celów, czy też tylko analizuje literaturę przedmiotu,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje,

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom,

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego,

- czy dokonano, czy odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne,

- czy metoda prawnoporównawcza została zastosowana do aktów normatywnych jako ich samodzielna analiza, czy jest to tylko analiza literatury przedmiotu,

- jak  ujęto część prawnoporównawczą - czy porządki krajowe są przedstawione osobno czy zbiorczo, na tle porządku polskiego,  czy uwagi są krytyczne,

- czy prowadzono badania empiryczne,

- czy niezbędne są tabele, rysunki, fotografie, wykresy,

- czy niezbędne są badania ankietowe, kwerenda akt sądowych, analiza doniesień prasowych,

- czy zachodzi konieczność analizy kontekstu filozoficznego, socjologicznego, psychologicznego itd. problemu badawczego,

- czy dokonano, czy też odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne,

 - [alternatywnie] - ile jest w pracy: opisu, analizy, syntezy

 

[warsztat naukowy]
- czy autor opanował warsztat naukowy, posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z dziedziny podstawowej

- czy autor monografii prawidłowo dokonuje wykładni przepisów,

- czy literatura przedmiotu traktowana jako repozytorium wiedzy umożliwiające stawianie i dowodzenie własnych hipotez badawczych, czy też jest traktowana w sposób źródłowy wyłącznie w celu bezpośredniego cytowania,

- czy w monografii przytoczono rozważania teoretyczne innych autorów,

- czy monografii autor przedstawił własne rozważania teoretyczne, czy nie są one ograniczone, czy występuje elementy polemiczne w tym aprobujące, krytyczne, uzupełniające oraz rozszerzające,

- czy monografia jest tylko  przykładem: eksploracji, zgromadzenia i zestawienia informacji, które autor porządkuje według przyjętych kryteriów, aby na takiej bazie formułować wnioski odnoszące się do poszczególnych sfer problemu badawczego,

- czy oceniono możliwość zastosowania zasad ogólnych określonych w umowach międzynarodowych w krajowym porządku prawnym

- czy monografia ocenia ułomności krajowego porządku prawnego,

- czy bibliografia zagraniczna jest intensywnie cytowana,

- czy występuje prawidłowe powoływanie się na źródła,

- czy praca jest zwięzła, ale czy wywody są zbyt skrótowe i pomijają wiele zasadniczych kwestii, w warstwie opisowej zbyt skrótowo ujęto zasadnicze zagadnienia,

- czy zagadnienia filozoficzne nie są ujęte zbyt optymistycznie lub idealistycznie,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje,

 

[styl i redakcja pracy]

- czy styl pisarski jest poprawny;

- czy są redakcyjne niekonsekwencje,

- czy występują błędy stylistyczne, interpunkcyjne, maszynowe (literówki)

- czy występuje osobliwa stylistyka (zbyt ekspresyjna, publicystyczna),

- czy monografia nie ma charakteru komentatorskiego poprzez stosowanie stylu sprawozdawczo-opisowego (opierający się na interpretacjach i ocenach innych autorów),

- czy jest staranna korekta przypisów: stosuje się skróty op.cit., kursywę, zwykłą czcionkę,

- czy przy powoływaniu encyklopedii nie wskazuje się redaktorów; nie wskazuje się haseł oraz ich autorów.

 

[oryginalność pracy]

- czy monografia:

* jest efektem samodzielnej pracy naukowej w sposobie ujęcia tematu, jej treść, oceny, wnioski i tezy mają charakter twórczy

* tworzy wartość dodaną w zakresie oryginalnych ustaleń teoretycznych i empirycznych powiększających obszar wiedzy, w efekcie stanowi znaczny wkład w rozwój nauki,

* postawiono ważne i dobrze uzasadnione postulaty de lege ferenda, będące efektem indywidualnego wysiłku intelektualnego autora,

* jest gotowa do publikacji

 

[wnioski]

- czy istniejące regulacje prawne są wystarczające,

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl

 

Komentarze (0)
notatki z recenzji monografii... notatki z recenzji monografii...
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php