Polityka gospodarowania nieruchomościami
 Oceń wpis
   

POLITYKA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie gospodarowanie nieruchomościami w Polsce
i wybranych państwach europejskich w obszarach: publicznoprawnych ograniczeń
w obrocie nieruchomościami, podatków i publicznego wsparcia mieszkaniowego.
Celem opracowania jest wskazanie polskiemu ustawodawcy kierunku prac
legislacyjnych w zakresie uchwalenia nowych aktów prawnych oraz zmian
w istniejącym ustawodawstwie. Na podstawie przeprowadzonej analizy materiału
prawnoporównawczego należy wyprowadzić poniższe wnioski. W polskim porządku
prawnym można wprowadzić sprzedaż nieruchomości wznoszonych przy pomocy
publicznej, zniesienie podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym oraz
przygotować ustawę antyspekulacyjną w obrocie nieruchomościami.
Słowa klucze: nieruchomość, gospodarowanie, polityka


Summary
The article presents the problem of real estate management in Poland
and selected European countries in the areas of public restrictions on sale of real
estate, taxation and public support of housing. The aim of this paper is to indicate
for the Polish legislator direction of legislative work in scope of new legislation
and changes in existing legislation. Based on the analysis of comparative materiał
it shoul be done some the following conclusions. In Polish legał system can
be introduced sale of real estate constructed with the public support, the abolition
of VAT on housing construction and the antispeculative act on sale of real estate.
Key words: real estate, management, policy

Polityka gospodarowania nieruchomościami w wybranych państwach europejskich
w:
Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego.
tom 3, Poznań 2016, s. 389-403.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ISBN: 978-83-65096-33-3
red. K. Rokiciński, S. Mikołajczak, O. Oszowska

monografia jest dostępna w następujących bibliotekach:

Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Śląska, Książnica w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,  oraz biblioteki uniwersyteckie - UAM, UG, UMK, UWr,

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/inne/plany/wstep_3.pdf

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/inne/plany/spis_tresci_3.pdf

Komentarze (0)
Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej...
 Oceń wpis
   

 

Michał Wdowiak, Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej delikt prawodawczy?

 

Streszczenie[X1] 

Prezes UOKiK skierował do konsultacji projekt założeń zmiany ustawy deweloperskiej. Nie można jednoznacznie opowiedzieć się za lub przeciwko rozszerzeniu zakresu przedmiotowego ustawy zaproponowanego przez projektodawcę. Rzeczy należy mierzyć ich miarą. Ponieważ umowa deweloperska jest złożoną czynnością prawną, to rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy według założeń projektu nie jest możliwe bez uwzględnieniu przepisów całej ustawy. Istotę umowy deweloperskiej należy sprowadzić do umowy ramowej określanej przez strony na podstawie zasady swobody umów. Taka umowa ramowa obejmowała by poszczególne elementy innych umów nazwanych lub nienazwanych. Wprowadzenie zmian do obowiązującej ustawy nie można opierać na metodzie kopiuj-wklej, w sytuacji gdy zawiera w sobie ułomności konstrukcji prawnych określonych w niej instytucji. Trzeba ponownie podjąć głębszą refleksję czego projektodawca nie dokonał - nad brakującymi elementami w konstrukcji prawnej umowy deweloperskiej, także w odniesieniu jej spójności z całą ustawą. Dopiero wówczas można rozszerzać zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej. W przeciwnym razie można postawić pytanie otwarte - czy nie mamy do czynienia z deliktem prawotwórczym?

Słowa kluczowe: przedmiot, zakres, ustawa, deweloper, delikt, prawotwórstwo

 

The subject scope of the Act on development of real estate

a legislative tort?

 

Summary

 

UOKiK turned to the consultation the assumption of draft of the Act on development of real estate. It cannot be opted for or against the extension of the subjected scope of the law proposed by the draftman. Things you should be measured by their measure. Because of that the development agreement is a complex activity, an extension of the material scope of the provisions of the law according to the assumptions of draft of act is not possible without taking into account the provisions of the entire act. The essence of the development agreement must be reduced to the framework agreement referred to by the parties on the basis of the principle of freedom of contracts. Such agreement would be contained the individual elements of the other agreements named or unnamed. The introduction of amendments to the existing law cannot be based on copy-paste method, if it contains the defects of legal construction referred in it institution. We need to take a deeper reflection on the missing elements of legal construction of  development agreement legal, also in terms of its consistency with the entire law. Only then we can expand the scope of the act on real estate development. Otherwise, we may ask an open question   whether we are dealing with a legislative tort?

Key words: subject, scope, act, development, real, estate, legislative, tort

Pozycja: Patologie na rynku nieruchomości : przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie / pod red. nauk. Wiesława Pływaczewskiego, Ryszarda Źróbka, Olsztyn, 2016, s. 150-163

ISBN: 978-83-62383-71-9

Wydawca: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dostęp on-line:

www.uwm.edu.pl/kryminologia/wp-content/uploads/2017/02/Patologie-na-rynku-nieruchomo%C5%9Bci.-Przyczyny-przejawy-przeciwdzia%C5%82anie-tekst.pdf

Komentarze (0)
Ocena dokumentu przez biegłego sądowego...
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak, Ocena dokumentu przez biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym

The assessment of document by the court expert in civil proceedings

Rocznik Samorządowy 2016 tom 5, s. 231-251

ISSN: 2300-2662

Abstrakt
Biegły sądowy powinien być ekspertem. Jeśli nim nie jest, wówczas może przygotować nierzetelną opinię. Ma to miejsce przynajmniej w trzech sytuacjach. Pierwszej biegły sądowy jest ekspertem, posiada wiadomości specjalne, ale nie wykorzystuje właściwych metod badawczych, zgodnie z aktualnym stanem nauki lub sztuki. Drugiej biegły jest ekspertem, uważa że posiada wiadomości specjalne, ale faktycznie nie posiada wiedzy i doświadczenia zawodowego z określonej dziedziny. Trzeciej biegły nie jest ekspertem, nie posiada wiadomości specjalnych, nie wie jakie są właściwe metody badawcze. Biegły ma wolność wyboru metody badawczej wykorzystanej w opinii, a sąd rozważa wszechstronnie materiał dowodowy w oparciu o zasadę swobody oceny dowodów. O ile, ignorancja biegłego nie zostanie ujawniona przez strony lub sąd przed zamknięciem rozprawy, następstwem tego może być wydanie orzeczenia opartego na wadliwej podstawie faktycznej.
Słowa kluczowe: biegły sądowy, ignorancja


Abstract
A court expert shall be the expert. If he is not, then he might prepare an incorrect opinion. It
is at least in three situations. The first a court expert is an expert, he has a special knowledge, buthe does not use appropriate research methods, according to the current state of science or art. The second a court expert is an expert, believes that he possesses a special knowledge, but actually he cannot demonstrate profesional knowledge and experience with the specified field. The third a court expert is not an expert, he does not possess a special knowledge and he does not know appriopriate research methods. The expert has the freedom to choose research methods used in the opinion, and the court is considering comprehensive all evidence material on the basis of the principle of freedom to assess the evidence. So far, the ignorance of an expert shall not be disclosed by the parties or the Court before closing the hearing, the result may be a judgement based on flawed legal basis.
Keywords: court expert, ignorance

artykuł jest dostępny on-line:roczniksamorzadowy.jimdo.com/app/download/11282846799/Wdowiak+M.%2C+Ocena+dokumentu+przez+bieg%C5%82ego+s%C4%85dowego+w+post%C4%99powaniu+cywilnym%2C+Rocznik+Samorz%C4%85dowy+2016%2C+nr+5.pdf

roczniksamorzadowy.jimdo.com/numery-czasopisma/2016-tom-5/

Komentarze (0)
Rola banku w ocenie przedsięwzięcia deweloperskiego
 Oceń wpis
   

 ROLA BANKU W OCENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

 

STRESZCZENIE:

 

Nabywca jest narażony na ryzyko niegospodarności dewelopera, lecz bank w związku z tym nie może pełnić roli publicznoprawnego nadzorcy gospodarczego. Rozwiązania założeń projektu zmiany ustawy "deweloperskiej" jest niewspółmiernym obciążeniem interesu gospodarczego dewelopera w stosunku do uzyskanej ochrony nabywcy. Jest to niewłaściwa praktyka legislacyjna. Ustawodawca proponuje zamienić istniejący zwyczaj gospodarczy w przepis ustawowy. Ustawodawca powinien ograniczać ingerencję prawodawczą w stosunki prywatnoprawne jeżeli nadmiernie ogranicza to swobodę działalności gospodarczej, swobodę umów gospodarczych czy może powodować nadmierne koszty. Zagadnienie to powinno być rozwiązane na płaszczyźnie pozaustawowej w umowach gospodarczych bez ingerencji ustawodawcy. Izby gospodarcze deweloperów oraz środowiska bankowe powinny wypracować standardy wzajemnej współpracy, które pozwolą na równoważenie interesu gospodarczego dewelopera, ochrony praw nabywcy oraz prowadzenia działalności finansowej przez banki z należytą starannością. Następnie projektodawca we współpracy z tymi środowiskami powinien rozpocząć konsultacje w zakresie ustawowego modelu mieszkaniowego rachunku powierniczego, w którym będą uwzględnione standardy wypracowane w powyżej opisany sposób. Należy też podjąć prace nad zmianą pojęć stosowanych w ustawie, np. pojęcie kontroli jako niezręczności legislacyjnej można zastąpić terminem odpowiednim dla stosunku prywatnoprawnego - ocena.

 

Michał Wdowiak

Tytuł: Rola banku w ocenie przedsięwzięcia deweloperskiego

Pozycja: Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym, red. H. Nowicki, P. Nowicki, Toruń 2016, wydawnictwo KNPPG, s. 143-156

ISBN 978-83-935451-5-5

Książka jest dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Narodowej, Bibliotece Śląskiej oraz bibliotekach uniwersyteckich: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

Komentarze (0)
Bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami
 Oceń wpis
   

 

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA


STRESZCZENIE:

 

Artykuł podejmuje rozważania na temat standardów bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, jakie powinny być zagwarantowane w działalności funkcjonariuszy publicznych i innych profesjonalnych podmiotów obsługujących rynek nieruchomości. Analiza przedstawia zarówno przykłady dobrych praktyk zawodowych, jak i sytuacje kolizyjne, które mogą prowadzić do odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej sprawcy szkody wyrządzonej podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych rozważań, które mogą być inspiracją dla polskiego ustawodawcy.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, obrót, nieruchomość

 

THE SAFETY OF REAL ESTATE TRANSACTIONS IN SELECTED EUROPEAN STATES COMPARATIVE ANALYSIS


SUMMARY:

 

The article is a reflection on the safety standards of real estate transactions that should be ensured in the activities of public officials and other professional entities that support the real estate market. The analysis presents both examples of good practices and conflict situations that may lead to contractual or tort liability of the offender of the injury caused to the entities holding the legal title to the property. In the summary were presented the conclusions of the checks carried out, which can be an inspiration for the Polish legislature.

Key words: safety, transaction, real, estate

Tytuł: Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, t. 1, s. 279-289

Autor: Mirosław BORKOWSKI, Margot STAŃCZYK-MINKIEWICZ, Ilona ZIEMKIEWICZ-GAWLIK (redakcja naukowa)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-61304-90-6

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/uczelnia/wydawnictwo/spis_tresci_49.pdf

Komentarze (0)
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych: analiza krytyczna
 Oceń wpis
   

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych jest tematem zamkniętym. Zagadnienia dotyczące służebności przesyłu przeniesiono do projektu kodeksu budowlanego. Jakiś czas temu napisałem artykuł krytyczny dotyczący korytarzy przesyłowych.

Michał Wdowiak

Analiza krytyczna wybranych zagadnień projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, w: Bezpieczeństwo energetyczne - surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, Poznań 2012, s. 263-281, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ISBN 978-83-61-304-57-9

 

 

Summary

The article takes the issue of easements of transmission in respect of other constitutional rights and freedoms, notably the right of ownership. The Ministry of Economy has drawn up a draft law on corridors of transmission. The third version of the draft law on corridors of transmission was the subject of the opinion prepared on behalf of the Legislative Council, in which expressed the number of comments on the proposed regulation of non-compliance with the Constitution of the RP. In the fourth version of the draft law only partially reflects the comments, in its opinion, however, some of them were omitted, especially those that concerned the interactions of easements of transmission - limited property right and ownership of real estate. In the event of a collision in the scope of protection of easements of transmission and the protection of ownership of real estate, it cannot be given absolute priority to any of them, but it should be studied the "necessity" of protection easements of transmission in relation to restrictions on the right of ownership and the scope of the "necessary" restriction of ownership rights based on the principles and rules of constitutional order. In the further course of the work on the draft law it should be taken into account the axiology of principles and rules of constitutional order.

Komentarze (0)
Wartości prawa służebności przesyłu
 Oceń wpis
   

 

 

Michał Wdowiak

O wartości prawa służebności przesyłu uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2012, s. 157-164, ISBN 978-83-63155-08-7

Streszczenie

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być wynagrodzeniem jednorazowym, określanym na podstawie algorytmu, nie mniej wysokość wskaźników parametrycznych należy poprzedzić bardzo gruntownymi badaniami nad czynnikami wpływającymi na wartość nieruchomości, tak aby nie były one arbitralne, lecz umotywowane badaniami empirycznymi. Dla poszczególnych branż przedsiębiorsców należy przewidzieć odrębnie wysokość wskaźników parametrycznych. Przyjęcie jednolitych wartości dla wszystkich branż może spowodować wzrost kosztów przedsiębiorców przesyłowych, następstwem czego będzie wzros cen energii i paliw, a zapłacą za to odbiorcy, co w wymiarze makroekonomicznym może spowodować nieoczekiwaną inflację.

Publikacja jest dostępna on-line:

www.google.pl/url

oraz w następujących bilbiotekach:

 

 

Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Śląska, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Książnica Pomorska w Szczecinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

Komentarze (0)
Datio in solutum a opłaty za lokal
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak

Datio in solutum a stosunek prawny zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, w: Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, redakcja naukowa Aldona Uziębło, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom XXX, Gdańsk 2014, Wyższa Szkoła Bankowa, ISSN 1899-9867, ISBN 978-83-7566-673-4, s. 159-169 (4 pkt)

Komentarze (0)
Cohousing a ustawa deweloperska
 Oceń wpis
   

 

 

Michał Wdowiak

Cohousing a ustawa deweloperska - wybrane zagadnienia, w: Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim, pod redakcją Magdaleny Górskiej i Katarzyny Zapały, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce 2014, s. 105-120, ISBN 978-83-63634-03-2

Streszczenie
Artykuł jest analizą cohousingu, jako formy działalności budowlanej, prowadzonej przez wspólników spółki cywilnej. Na podstawie przeprowadzonych rozważań przedstawiono wniosek, iż do tego stosunku prawnego nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 
Summary
The paper is an analysis of the cohousing, as a building business, led by partners of civil law company. On the basis of the carried out considerations was presented the conclusion, that this legal relationship shall not be applied by the provisions of the Act on protection of rights of a purchaser of a dwelling or a single-family house.
 
Publikacja jest dostępna on-line
 
 
 
oraz w bibliotekach: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Śląska oraz Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
 
Komentarze (0)
Służebność przesyłu - wywłaszczenie nieruchomości de facto?
 Oceń wpis
   

 

Michał Wdowiak

Służebność przesyłu - wywłaszczenie nieruchomości de facto? , w: Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka, Lublin, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-929677-6-7

Summary

This paper deals with the issue ofservitude od transmission fuel and energy as an "expropration de facto" of onwership of immovable property. The article descibes the distribution of fuel and energy using equipment belonging to the operators of transmission by other people`s land as a public task. At the same time the legal entity has a duty to respect the property rights. The property is under protection at the level of national and international law and a restriction may be in the public interest by law. Constructing transmission equipment on other people`s  land is an inferference in the right of ownership of property in a public respect and public authority permits the limitation by the Act or in accordance withe the standards of protection of human rights.

publikacja jest dostępna w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece UMK

artykuł można otrzymać po skontaktowaniu się z Autorem

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php