Michał Wdowiak

Michał Wdowiak

28.04.2014 r. otwarcie przewodu doktorskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

"Odpowiedzialność cywilna biegłego sądowego"

arch.prawo.ug.edu.pl/pdf/RW/65_2014.pdf

pełnione funkcje (kadencja 2014-2016) :

członek Rady Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

członek Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów WPiA UG

przedstawiciel doktorantóww Radzie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

członkostwo w organizacjach

członek Koła Naukowego Doktorantów WPiA UG

prowadzona zajęcia - ćwiczenia ze studentami

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji

Podstawy prawa gospodarczego

 

edukacja:

studia magisterskie:

2002 magister prawa, UMK Toruń

studia podyplomowe:

2003 Wycena nieruchomości, Politechnika Szczecińska,

2007 Zarządzanie nieruchomościami, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie,

2008 Studia Menadżerskie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

2012 Metodologia nauk prawnych, Wyższa Szkoła Prawa i Dyplomacji w Gdyni

"obszar zainteresowań":

porównawcze prawo cywilne - delikty i prawo rzeczowe,

wykonywanie funkcji biegłego sądowego - odpowiedzialność cywilna

artykuły opublikowane:

1. Superficies (prawo zabudowy) ewolucja od prawa obligacyjnego do ograniczonego prawa rzeczowego artykuł opublikowano na portalu www.edukacjaprawnicza.pl;

2. O wartości prawa służebności przesyłu uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2012, s. 157-164, ISBN 978-83-63155-08-7


3. An opinion of court expert in matters of property management selected issues, w: Pravni rozpravy 2013 Promeny prava Law changeovers, Hradec Kralove Magnanimitas, 2013, ISBN 978-80-905243-5-4; artykuł będzie opublikowany również w Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research (Magnanimitas)

www.magnanimitas.cz/ADALTA/0301/papers/A_wdowiak.pdf

4. Datio in solutum a stosunek prawny zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, w: Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, redakcja naukowa Aldona Uziębło, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom XXX, Gdańsk 2014, Wyższa Szkoła Bankowa, ISSN 1899-9867, ISBN 978-83-7566-673-4, s. 159-169 (4 pkt)

cedewu.pl/Pokonac-dekoniunkture-Spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-i-finanse-Tom-30,p,812

6. Służebność przesyłu wywłaszczenie nieruchomości de facto? , w: Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka, Lublin, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-929677-6-7

www.umcs.pl/pl/publikacje-ksiazkowe,461.htm#page-2                            

6. Analiza krytyczna wybranych zagadnień projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, w: Bezpieczeństwo energetyczne - surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, Poznań 2012, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ISBN 978-83-61-304-57-9

www.wsb.net.pl/katalog-5-bezpieczenstwo-energetyczne

7. Elementy stosunku prawnego służebności przesyłu uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Gospodarka i polityka w badaniach  młodych naukowców, Poznań 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, ISBN-978-83-61449-72-0

8. Współpraca pomiędzy sądem a biegłym sądowym-uwagi na tle standardów społeczeństwa obywatelskiego, w: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat. Warszawa 2014, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, ISBN 978-83-7378-906-7

ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Oblicza_spoleczenstwa_obywatelskiego.pdf

wdowiak.bblog.pl/wpis,wspolpraca;pomiedzy;sadem;a;bieglym;sadowym,155267.html

 9. Umowa sprzedaży paliw lub energii do gospodarstwa domowego  w: Obrót powszechny i gospodarczy - problemy cywilnoprawne, red. Iwona Ramus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 235-254, ISBN 978-83-7780-961-7

www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4021/obrot_powszechny_i_gospod.html

10. Prawo zabudowy (superficies) uwagi na tle procesu inwestycyjnego, w: Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, red. M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowska, J. Zięty, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014, s. 307-322, ISBN 978-83-255-6602-9 www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id11402,Dzialalnosc-deweloperska-w-praktyce-obrotu-gospodarczego-wybrane-zagadnienia.html

11. Cohousing a ustawa deweloperska - wybrane zagadnienia, w: Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim, pod redakcją Magdaleny Górskiej i Katarzyny Zapały, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce 2014, s. 105-120, ISBN 978-83-63634-03-2

www.wseip.edu.pl//013_kalen/2014/pr_admi_gosp_T.pdf

12. Bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami w wybranych państwach europejskich - analiza prawnoporównawcza, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, t. 1, Mirosław Borkowski (redakcja naukowa), s. 279-289, Poznań 2014, ISBN 978-83-61304-90-6

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/uczelnia/wydawnictwo/spis_tresci_49.pdf

13. Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej - delikt prawodawczy? w: Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie, W. Pływaczewski, R. Źróbek (red.), s. , Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-71-9

 14. Rola banku w ocenie przedsięwzięcia deweloperskiego? w: Państwo a gospodarka, H. Nowicki, P. Nowicki (red.), s. 143-156, Toruń 2016, ISBN 978-83-93541-5-5

 15. Ocena dokumentu przez biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym, "Rocznik Samorządowy" 2016 tom 5, s. 231-254.

roczniksamorzadowy.jimdo.com/numery-czasopisma/2016-tom-5/

 16. Kilka uwag o służebności "budynkowej", "Rocznik Samorządowy" 2017 tom 6, s. 18-237.

roczniksamorzadowy.jimdo.com/app/download/11820537399/Wdowiak%2C+Kilka+uwag%2C+2017.pdf

17. Polityka gospodarowania nieruchomościami w wypranych państwach europejskich, w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 3, K. Rokiciński, S. Mikołajczak, O. Oszowska (redakcja naukowa), s. 389-403, Poznań 2016, ISBN 978-83-65096-33-3

 artykuły oddane do recenzji:

 artykuły po pozytywnej recenzji (w druku):

opracowane tematy:

* Nabycie nieruchomości gruntowej w trybie art. 209a u.g.n.

* Reforma rolna w b. Wolnym Mieście Gdańsku - aneks do historii

* Wstąpienie w najem w trybie art. 30 u.o.p.l.

* Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości wspólnej

działalność propagująca naukę:

szkolenia z prawa cywilnego dla stowarzyszeń zarządców nieruchomości, pośredników nieruchomościami, geodetów służebność przesyłu, korytarze przesyłowe, zasiedzenie nieruchomości,

wykład dla Koła Naukowego WPiA UG nt. Prawo rzeczowe w Hiszpanii wybrane zagadnienia 6.11.2013 r.

wykład dla Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego WPiA UG nt. Reforma prawa rzeczowego w Szkocji w 2004 r. 2.12.2013 r.

wykład dla Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego WPiA UMK nt. Prawo rzeczowe w Grecji 13.06.2014 r.

udział w konferencjach:

Ogólnopolska Konferencja Związku Powiatów Polskich, 1.04.2010, Warszawa, referat: Interim management a zarządzanie nieruchomościami"                          

I Kongres Nauk Sądowych, 27.11.2010, Warszawa, uczestnictwo bez wygłoszenia referatu                                                                                                   
Konferencja studencko-doktorancka pt. Papinian i rok 2012 bohater także na nasze czasy. Rozwój europejskiej tradycji prawa prywatnego", 13.01.2012, Kraków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, referat: Prawo zabudowy (superficies) - prawo rzeczowe czy obligacyjne. Analiza prawno-porównawcza superficies prawa zabudowy od starożytności do czasów współczesnych",

www.uj.edu.pl/documents/10172/14364581-cd86-4ae3-aff2-d0da15cb96ee

Konferencja międzynarodowa II Zjazd Studentów Administratywistów pt Administracja i prawo administracyjne w kontekście praw człowieka" 24-25.03.2012, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, referat: Zakres ingerencji służebności przesyłu w prawo własności nieruchomości", 

Ogólnopolska konferencja Proces inwestycyjno-budowlany administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy", 13-14.04.2012, Kraków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, referat Wartość prawa służebności przesyłu według projektu ustawy o korytarzach przesyłowych analiza krytyczna",

Ogólnopolska konferencja pt. Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce", 18.05.2012, Gdynia, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni uczestnictwo bez wygłoszenia referatu

III Olsztyńska Konferencja Prawa Rzymskiego pt. Interes publiczny i prywatny w prawie rzymskim. Współczesne spostrzeżenia", 27-29.05.2012, Kętrzyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , referat: Wpływ prawa rzymskiego na kształtowanie zasad ogólnych służebności gruntowych we współczesnych porządkach prawnych wybranych krajów europejskich"

Zlot Filozoficzny 2012, 27-29.06.2012, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, referat: O istocie funkcji biegłego sądowego"

Konferencja pt. Bezpieczeństwo energetyczne, 5-6.06.2012 , referat: O możliwej niekonstytucyjności niektórych przepisów projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, 

Konferencja pt. Konwergencja w prawie, 18.01.2013 r., referat: Wartość prawa służebności przesyłu jako przedmiot konwergencji,

docs.google.com/a/gazeta.pl/document/preview                         

International Conference Pravni rozpravy 2013 Law Changeovers 4-8.02.2013, Hradec, Kralove, Magnanimitas, referat: An opinion of court expert in matters of property management selected issues

Konferencja międzynarodowa III Zjazd Studentów Administratywistów pt Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 15-16.03.2012, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, referat: Strefa ochronna gazociągu a ograniczenie zabudowy wykraczające poza rzeczywistą potrzebę uwagi na tle praktyki orzeczniczej NSA"

Konferencja pt: Quo vadis Arbitraż?, 4-5.04.2013 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, referat: "Opinia biegłego a postępowanie dowodowe przed sądem polubownym"

media.wix.com/ugd/a06328_71efdd8f60e212219bf254a9991a6bce.pdf

Konferencja pt: Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, 9-10.05.2013 r., Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie referat: "Prawo zabudowy (superficies) uwagi na tle procesu inwestycyjnego "

International Conference Queare 2013, 20-24.05.2013, Hradec Kralove, Magnanimitas, referat: "Datio in solutum a stosunek prawny zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego"

Ogólnopolska konferencja pt: Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe, 3.10.2013 r., Kielce, Wyższa Szkoła Prawa Administracji i Ekonomii, zgłoszenie artykułu do publikacji pokonferencyjnej: "Umowa sprzedaży paliw lub energii do gospodarstwa domowego"

V Konferencja Doktorantów -  Młodzi KES, 24-25.10.2013 r., Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, referat: Współpraca pomiędzy sądem a biegłym sądowym-uwagi na tle standardów społeczeństwa obywatelskiego

kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/konferencje/Documents/Program_M%C5%82odzi_KES_2013.pdf

International Conference "The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2014", 27-29.03.2014, Casta-Papernicka, The Comenius University in Bratislava, Slovakia, referat: "A few comments about the legal nature of an easement of transmission"

Międzynarodowa Konferencja "Przemiany w państwie i prawie", 3-6.04.2014 r., Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, referat: "Kilka uwag o służebności budynkowej"

www.kmin.umcs.pl/wp-content/uploads/2014/10/Harmonogram1.pdf

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja dla Bezpieczeństwa" pt. "Przynależność do Unii Europejskiej a bezpieczeństwo państwa i jednostki. Bilans dekady 2004-2014", 9-11.04.2014, Gdańsk, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, referat: "Bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami w wybranych państwach europejskich Unii Europejskiej - analiza prawnoporównawcza",

Międzynarodowa konferencja "X lat Polski w Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy), 23.05.2014 r., Gdańsk, Gdańska Szkoła Wyższa, referat: "Własność lokalu jako prawo rzeczowe w wybranych państwach UE"

www.gwsa.pl/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pt-x-lat-polski-w-unii-europejskiej-doswiadczenia-i-pe

International Conference "Energy Transions and Societal Transions", 4-6.06, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, referat: "The Polish Draft Act on Transmission Corridors", (referat niepublikowany),

www.energyandsociety.confer.uj.edu.pl/documents/31180336/0/programme_30052014.pdf

Seminarium naukowe "Europejski Kodeks Cywilny jako kolejny etap unijnej integracji. Rola Acquis Group. Świadczenie usług w Unii Europejskiej", 5.06.2014, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, referat: "Numerus clausus a swoboda umów praw rzeczowych w wybranych państwach Unii Europejskiej", referat niepublikowany

docs.google.com/a/gazeta.pl/file/d/0B332iiaf7D40NFdJbk5Cd1hWLU0/edit

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytetu Gdańskiego o Bezpieczeństwie, 16-17.10.2014, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, referat: "Ograniczenia w obrocie nieruchomościami przez cudzoziemców w wybranych krajach UE", referat niepublikowany

Ogólnopolska Konferencja, "Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim", 7.11.14 r., Kielce, Wyższa Szkoła Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Lipińskiego, uczestnictwo bez wygłoszenia referatu, złożenie publikacji do monografii pokonferencyjnej


Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy", 21-22.11.14 r., Lublin, UMCS, referat: "Ochrona nabywcy nieruchomości w razie zagrożenia upadłości dewelopera w Polsce na tle prawnoporównawczym, (artykuł przekazano do druku w materiałach pokonferencyjnych).

drive.google.com/file/d/0B4ZqIq4E6bH1N3RQR2cxZXBmUEE/view

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Współczesne problemy nauk penalnych, Problematyka dowodu z opinii biegłego w postępowaniu karrnym, 9.12.14 r., Wrocław, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, referat: Uprawnienia organu procesowego a autonomia biegłego sądowego - wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądowego, (referat niepublikowany).

Konferencja Nierówności w prawie prywatnym, 16.01.15 r., Kraków, Uniwersytet Jagielloński Collegium Maius, referat: Odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości w ujęciu prawnoporównawczym, (referat niepublikowany).

praworzymskie.wordpress.com/2015/01/08/harmonogram-konferencji-nierownosci-w-prawie-prywatnym/

Konferencja Postępowanie dowodowe w postępowaniu karnym, 27.02.15 r., Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, referat: Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa i eksperta za ekspertyzę prywatną włączoną do materiału dowodowego w postępowaniu karnym

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja dla Bezpieczeństwa" 7-10.04.2015, Gdańsk, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, referat: "Biegły ad hoc a bezpieczeństwo obrotu prawnego"

edb.wsb.net.pl/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Law in action - Najsłynniejsze procesy sądowe", 17.04.2015, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, referat: Sprawa Jones vs. Kaney - zniesienie immunitetu blankietowego expert-witness w common law 

www.facebook.com/events/1607984562780964/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeksowe postępowania odrębne", 25.05.2015, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, referat: Ingorancja biegłego a bezprawność wyroku sądowego - rozważania na tle dowodu z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym.

www.facebook.com/events/539180216222800/

www.facebook.com/events/539180216222800/permalink/548731001934388/

II Kongres Nauk Sądowych, 20.06.2015, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, uczestnictwo bez wygłoszenia referatu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, 16.10.15, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, referat: "Zakres przedmiotowy ustawy deweloperskiej - refleksje nad głosami nauki, praktyki i orzecznictwa", referat przekazany do publikacji pokonferencyjnej

International Conference, Damages for Violation of Human Rights - domestic, comparative and international perspectives, 22-23.10.15, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, uczestnik bierny,

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynek mieszkaniowy - wczoraj - dziś - jutro", 17.11.2015, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, referat: "Umowa rezerwacyjna - między teorią a praktyką", referat niepublikowany

issuu.com/xmegger/docs/prezentacja_krak__w_wdowiak


IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Państwo a gospodarka", 19.11.2015, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, referat: "Rola banku w ocenie przedsięwzięcia deweloperskiego", referat przekazany do publikacji pokonferencyjnej

www.panstwoagospodarka.umk.pl/konferencja/

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem", 2-4.12.2015, Gniew, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, referat: "Publiczne wsparcie budownictwa mieszkaniowego w Polsce na tle prawnoporównawczym", referat w przygotowaniu

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komparystyka prawnicza - wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych, 16-18.03.2016, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, referat: "Odpowiedzialność sprzedawcy nieruchomości nabywanej na rynku wtórnym za wady fizyczne i prawne", referat niepublikowany

www.facebook.com/events/219759761690754/permalink/250389738627756/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Umowy handlowe - aspekty prawne i ekonomiczne", 14.09.2016, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, referat: "Umowa cohousingu - aspekty ekonomiczne i prawne", referat niepublikowany

www.facebook.com/profile.php