Polityka gospodarowania nieruchomościami
 Oceń wpis
   

POLITYKA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie gospodarowanie nieruchomościami w Polsce
i wybranych państwach europejskich w obszarach: publicznoprawnych ograniczeń
w obrocie nieruchomościami, podatków i publicznego wsparcia mieszkaniowego.
Celem opracowania jest wskazanie polskiemu ustawodawcy kierunku prac
legislacyjnych w zakresie uchwalenia nowych aktów prawnych oraz zmian
w istniejącym ustawodawstwie. Na podstawie przeprowadzonej analizy materiału
prawnoporównawczego należy wyprowadzić poniższe wnioski. W polskim porządku
prawnym można wprowadzić sprzedaż nieruchomości wznoszonych przy pomocy
publicznej, zniesienie podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym oraz
przygotować ustawę antyspekulacyjną w obrocie nieruchomościami.
Słowa klucze: nieruchomość, gospodarowanie, polityka


Summary
The article presents the problem of real estate management in Poland
and selected European countries in the areas of public restrictions on sale of real
estate, taxation and public support of housing. The aim of this paper is to indicate
for the Polish legislator direction of legislative work in scope of new legislation
and changes in existing legislation. Based on the analysis of comparative materiał
it shoul be done some the following conclusions. In Polish legał system can
be introduced sale of real estate constructed with the public support, the abolition
of VAT on housing construction and the antispeculative act on sale of real estate.
Key words: real estate, management, policy

Polityka gospodarowania nieruchomościami w wybranych państwach europejskich
w:
Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego.
tom 3, Poznań 2016, s. 389-403.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ISBN: 978-83-65096-33-3
red. K. Rokiciński, S. Mikołajczak, O. Oszowska

monografia jest dostępna w następujących bibliotekach:

Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Śląska, Książnica w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,  oraz biblioteki uniwersyteckie - UAM, UG, UMK, UWr,

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/inne/plany/wstep_3.pdf

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/inne/plany/spis_tresci_3.pdf

Komentarze (0)
Bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami
 Oceń wpis
   

 

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA


STRESZCZENIE:

 

Artykuł podejmuje rozważania na temat standardów bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, jakie powinny być zagwarantowane w działalności funkcjonariuszy publicznych i innych profesjonalnych podmiotów obsługujących rynek nieruchomości. Analiza przedstawia zarówno przykłady dobrych praktyk zawodowych, jak i sytuacje kolizyjne, które mogą prowadzić do odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej sprawcy szkody wyrządzonej podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych rozważań, które mogą być inspiracją dla polskiego ustawodawcy.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, obrót, nieruchomość

 

THE SAFETY OF REAL ESTATE TRANSACTIONS IN SELECTED EUROPEAN STATES COMPARATIVE ANALYSIS


SUMMARY:

 

The article is a reflection on the safety standards of real estate transactions that should be ensured in the activities of public officials and other professional entities that support the real estate market. The analysis presents both examples of good practices and conflict situations that may lead to contractual or tort liability of the offender of the injury caused to the entities holding the legal title to the property. In the summary were presented the conclusions of the checks carried out, which can be an inspiration for the Polish legislature.

Key words: safety, transaction, real, estate

Tytuł: Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, t. 1, s. 279-289

Autor: Mirosław BORKOWSKI, Margot STAŃCZYK-MINKIEWICZ, Ilona ZIEMKIEWICZ-GAWLIK (redakcja naukowa)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-61304-90-6

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/uczelnia/wydawnictwo/spis_tresci_49.pdf

Komentarze (0)
O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php