Kilka uwag o służebności budynkowej
 Oceń wpis
   

Michał Wdowiak, Kilka uwag o służebności budynkowej

Rocznik Samorządowy 2017, t. 6, ISSN: 2300-2662, s. 218-237.


Some Notes on the Building Servitude
 

Abstrakt
 

Przekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego
urządzenia wywołuje zmiany w sferze praw podmiotowych. Problematyka ta była już
przedmiotem rozważań w nauce prawa, to jednak zmiana stosunków własnościowych
związanych ze zbywaniem nieruchomości komunalnych skłania do podjęcia dalszych
rozważań. Znaczenie tej problematyki wciąż będzie wzrastać także z innych względów.
Na terenach śródmiejskich bardzo często występują podziemne korytarze i piwnice,
pozostałości murów i fortyfikacji obronnych, które są odsłaniane przy pracach ziemnych
inwestycji prowadzonych przez firmy deweloperskie. Stąd inwestorzy powinni bardzo
dokładnie zbadać grunty sąsiednie wokół prowadzonej inwestycji. W przypadku
przekroczenia granicy gruntu sąsiedniego, jeżeli w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji
odkryty zostanie fragment zabytkowej zabudowy, dalsze prowadzenie inwestycji będzie
uzależnione od stanowiska służb konserwatorskich.


Słowa kluczowe: służebność budynkowa

Abstract


Crossing of border of the adjacent land by erection of the building or other device
calls the changes in the sphere of subjective rights. This issue was already discussed
in the science of law, however, the change of ownership relations associated with
disposing of municipal real estate tends to take further discussion. The importance of
this issue still will grow also for other reasons. Inner-city areas very often there are underground
passages and caves, the remains of the walls and fortifications, which are
exposed by excavation work carried out by the developer's investment. Hence, investors
should carefully examine the land surrounding around their investments. In the case of
crossing the border of the adjacent land, if in the vicinity of the investment will be the
historic piece of outdoor, continuation of investments will depend on the position of
restoration services.


Key words: border, investment

artykuł jest dostępny on-line: roczniksamorzadowy.jimdo.com/app/download/11820537399/Wdowiak%2C+Kilka+uwag%2C+2017.pdf

Komentarze (0)
Polityka gospodarowania...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php