notatki z recenzji monografii habilitacyjnych (1)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę na:

 

[temat badawczy]

- czy monografia jest całościowym ujęciem tematu badawczego, w której prawidłowo dobrano problemy badawcze, wypełnia lukę w nauce prawa, wystarczająco przeanalizowano problem badawczy

 

 [konstrukcja pracy]

- czy konstrukcja pracy jest oryginalna, czy też oparto ją na układzie lub zapożyczeniach z poprzednich dzieł

 

[dobór literatury]

- czy w monografii uwzględniono wartościowe pozycje z krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu,  

- czy fragmenty innych dzieł cytowane w monografii mają  merytoryczny związek z przedmiotem rozważań,

- czy w spisie literatury umieszczono pozycje wykorzystane w pracy i przywołano je przypisach,

 

[metoda badawcza]

- czy w monografii prawidłowo zastosowano metody badawcze,

- czy metody badawcze są stosowane faktycznie, czy też prowizorycznie (czy są to generalia),

- czy autor monografii zmierza do określonych celów, czy też tylko analizuje literaturę przedmiotu,

- czy metoda prawnoporównawcza została zastosowana do aktów normatywnych jako ich samodzielna analiza, czy jest to tylko analiza literatury przedmiotu

 

[warsztat naukowy]
- czy autor opanował warsztat naukowy, posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z dziedziny podstawowej

- czy autor monografii prawidłowo dokonuje wykładni przepisów,

- czy literatura przedmiotu traktowana jako repozytorium wiedzy umożliwiające stawianie i dowodzenie własnych hipotez badawczych, czy też jest traktowana w sposób źródłowy wyłącznie w celu bezpośredniego cytowania,

- czy w monografii przytoczono rozważania teoretyczne innych autorów,

- czy monografii autor przedstawił własne rozważania teoretyczne, czy nie są one ograniczone, czy występuje elementy polemiczne w tym aprobujące, krytyczne, uzupełniające oraz rozszerzające,

- czy monografia jest tylko  przykładem: eksploracji, zgromadzenia i zestawienia informacji, które autor porządkuje według przyjętych kryteriów, aby na takiej bazie formułować wnioski odnoszące się do poszczególnych sfer problemu badawczego,

- czy oceniono możliwość zastosowania zasad ogólnych określonych w umowach międzynarodowych w krajowym porządku prawnym

- czy monografia ocenia ułomności krajowego porządku prawnego,

- czy bibliografia zagraniczna jest intensywnie cytowana,

 

[styl]

- czy monografia nie ma charakteru komentatorskiego poprzez stosowanie stylu sprawozdawczo-opisowego (opierający się na interpretacjach i ocenach innych autorów),

- występują błędy maszynowe i stylistyczne,

 

[oryginalność pracy]

- czy monografia:

* jest efektem samodzielnej pracy naukowej w sposobie ujęcia tematu, jej treść, oceny, wnioski i tezy mają charakter twórczy

* tworzy added value w zakresie oryginalnych ustaleń teoretycznych i empirycznych powiększających obszar wiedzy, w efekcie stanowi znaczny wkład w rozwój nauki,

* postawiono ważne i dobrze uzasadnione postulaty de lege ferenda, będące efektem indywidualnego wysiłku intelektualnego autora,

 

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło:www.ck.gov.pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-prawnych

Komentarze (0)
notatki z recenzji prac... praca nad monografią

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php