notatki z recenzji prac doktorskich (1)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę na:

- wybór problemu badawczego i właściwe sformułowanie tematu

- czy problem badawczy jest opisany z artykułach, czy w monografiach (recenzowanych)

- czy istniejące regulacje prawne są wystarczające

- czy proporcje między rozdziałami zostały zachowane

- czy struktura dysertacji została podporządkowana problemom i celom badawczym

- [dodatkowo] czy rozdział otwierający ma charakter historyczny, przedstawia teorię omawianego problemu, kolejne rozdziały są już zasadniczą częścią dysertacji, czy jest na końcu rozdział podsumowujący

- czy jest wewnętrzny ład rozprawy, szczególnie w ilości rozkładu analizowanych materiałów

- jakie są metody (dogmatyczno-prawna, prawnoporównawcza, historycznoprawna)

- czy poruszono zagadnienia z teorii i  filozofii prawa (w rozprawach doktorskich niezbędna jest podbudowa teoretyczna)

- czy rozdziały są zakończone podsumowaniem (czy przedstawiono umiejętność syntezy wywodów, zajęto własne stanowisko, czy podano argumenty, które za tym przemawiają)

- ile jest w pracy: opisu, analizy, syntezy

- czy problem badawczy został dostrzeżony jako złożone zagadnienie: przedstawiono wszechstronną i wnikliwą analizę różnych aspektów zagadnienia

- jaka jest praca pod względem formalnym i językowym,

- czy zdarzają się literówki,

- czy jest staranna korekta przypisów: stosuje się skróty op.cit., kursywę, zwykłą czcionkę

- czy są redakcyjne niekonsekwencje,

- jak ułożona jest bibliografia: literatura polska, literatura zagraniczna, akty prawne, orzecznictwo krajowe, zagraniczne, dokumenty, raporty, (źródła internetowe).

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło: http://www.ck.gov.pl/index.php/recenzje-w-przewodzie-doktorskim/nauki-prawne/prawo

Komentarze (0)
Prawo kanoniczne - kryteria... notatki z recenzji prac...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php