notatki z recenzji prac doktorskich (3)
 Oceń wpis
   

 

 

Warto zwrócić uwagę:

- jakie ośrodki naukowe, którzy pracownicy naukowi zajmują się problemem badawczym,

- czy problem badawczy jest poddany dyskusji na konferencjach naukowych,

- czy rozdziały są zakończone wnioskami, czy jest to ostatni rozdział,

- czy niezbędne są tabele, rysunki, fotografie, wykresy,

- jak uporządkowana jest bibliografia (akty prawne krajowe i zagraniczne, pisma interwencyjne, publikacje, netografia), [osobiście nie jestem zwolennikiem netografii; czym innym są recenzowane publikacje elektroniczne - issue.com i inne - z udziałem samodzielnych pracowników nauki MW], postaci

- czy występuje prawidłowe powoływanie się na źródła,

- czy występuje bibliografia na pokaz,

- czy niezbędne są badania ankietowe, kwerenda akt sądowych, analiza doniesień prasowych,

- czy cele badawcze są właściwie określone, poddane hierarchizacji,

- czy wyjaśniono zagadnienia terminologiczne, definicje pojęć prawnych i pozaprawnych itd.  związane z problemem i celem badawczym, wreszcie ich wzajemne relacje (a),

- czy  określono zagrożenia, ryzyka itd. dla problemu badawczego; czy przytoczono rzeczywiste przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzykom (b),

- czy przedstawiono regulacje prawne dotyczące problemu badawczego (c),

- czy dokonano, czy odstąpiono od analizy statystycznej problemu badawczego w jakim zakresie są one reprezentatywne (d),

- czy dokonano analizy konstrukcji prawnej (stosunku prawnego) instytucji nawiązującej do problemu badawczego (e),

- jak  ujęto część prawnoporównawczą - czy porządki krajowe są przedstawione osobno czy zbiorczo, na tle porządku polskiego,  czy uwagi są krytyczne,

- czy zachodzi konieczność analizy kontekstu filozoficznego, socjologicznego, psychologicznego itd. problemu badawczego,

- czy styl pisarski jest poprawny; czy występują błędy interpunkcyjne; czy występuje osobliwa stylistyka (zbyt ekspresyjna, publicystyczna),

- czy tekst jest gotowy do publikacji,

- czy problem badawczy jest uporządkowany metodologicznie,

- czy prowadzono badania empiryczne,

Powyższe notatki są niezredagowane pod względem metodycznym, wymagają dalszych analiz, są materiałem pomocniczym przy pracy nad rozprawą doktorską.

Źródło: www.ck.gov.pl/index.php/recenzje-w-przewodzie-doktorskim/nauki-prawne/prawo

Komentarze (0)
Czasopismo Historyczno Prawne -... notatki z recenzji monografii...

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php