Polityka gospodarowania nieruchomościami
 Oceń wpis
   

POLITYKA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie gospodarowanie nieruchomościami w Polsce
i wybranych państwach europejskich w obszarach: publicznoprawnych ograniczeń
w obrocie nieruchomościami, podatków i publicznego wsparcia mieszkaniowego.
Celem opracowania jest wskazanie polskiemu ustawodawcy kierunku prac
legislacyjnych w zakresie uchwalenia nowych aktów prawnych oraz zmian
w istniejącym ustawodawstwie. Na podstawie przeprowadzonej analizy materiału
prawnoporównawczego należy wyprowadzić poniższe wnioski. W polskim porządku
prawnym można wprowadzić sprzedaż nieruchomości wznoszonych przy pomocy
publicznej, zniesienie podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym oraz
przygotować ustawę antyspekulacyjną w obrocie nieruchomościami.
Słowa klucze: nieruchomość, gospodarowanie, polityka


Summary
The article presents the problem of real estate management in Poland
and selected European countries in the areas of public restrictions on sale of real
estate, taxation and public support of housing. The aim of this paper is to indicate
for the Polish legislator direction of legislative work in scope of new legislation
and changes in existing legislation. Based on the analysis of comparative materiał
it shoul be done some the following conclusions. In Polish legał system can
be introduced sale of real estate constructed with the public support, the abolition
of VAT on housing construction and the antispeculative act on sale of real estate.
Key words: real estate, management, policy

Polityka gospodarowania nieruchomościami w wybranych państwach europejskich
w:
Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego.
tom 3, Poznań 2016, s. 389-403.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ISBN: 978-83-65096-33-3
red. K. Rokiciński, S. Mikołajczak, O. Oszowska

monografia jest dostępna w następujących bibliotekach:

Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Śląska, Książnica w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,  oraz biblioteki uniwersyteckie - UAM, UG, UMK, UWr,

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/inne/plany/wstep_3.pdf

www.wsb.net.pl/sites/default/files/web/inne/plany/spis_tresci_3.pdf

Komentarze (0)
Zakres przedmiotowy ustawy... Kilka uwag o służebności budynkowej

Komentarze

O mnie
Michał Wdowiak
doktorant, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

www.facebook.com/profile.php